หลักการและแนวความคิดของการบำรุงรักษา

  • หมวด : การบำรุงรักษา

หลักการและแนวความคิดของการบำรุงรักษา               ปัจจุบันเครื่องจักรและอุปกรณ์ประเภทและชนิดต่างๆเข้ามามีบทบาททั้งในด้านการผลิตสินค้าการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ และการอำนวยความสะดวกต่างๆในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อสนองตอบความต้องการที่จะให้ได้สินค้าและสิ่งก่อสร้างต่างๆที่มีคุณภาพดี สะดวกและรวดเร็วในการผลิตและการก่อสร้าง รวมทั้งการทำงานแทนมนุษย์ที่สะดวกและรวดเร็วเช่นเดียวกัน... อ่านเพิ่มเติ?/a>

ความสัมพันธ์ระหว่างการบำรุงรักษาและการบริหารการผลิต

  • หมวด : การบำรุงรักษา

ความสัมพันธ์ระหว่างการบำรุงรักษาและการบริหารการผลิต                เมื่อเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆถูกติดตั้งในโรงงานและได้ทดลองเดินเครื่องเรียบร้อยแล้ว ก็ถือว่าพร้อมที่จะเดินเครื่องเพื่อทำการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ตามที่ต้องการได้ และเพื่อที่จะให้การผลิตมีประสิทธิภาพที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้จำเป็นจะต้องมีการบริหารการผลิตที่ถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งจะต้องมีการเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่องอีกด้วย                การผลิตหมายถึงการนำเอาปัจจัยที่ป้อนเข้า ( input )... อ่านเพิ่มเติ?/a>

สถานการณ์ของการจัดการงานบำรุงรักษา

  • หมวด : การบำรุงรักษา

สถานการณ์ของการจัดการงานบำรุงรักษา               การจัดการงานบำรุงรักษามักจะถูกพัฒนาพร้อมไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมอื่นๆ จึงทำให้ประเทศที่พัฒนาแล้วในด้านอุตสาหกรรมมีระบบการจัดการงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ดีและมีประสิทธิภาพสูงกว่าระบบการจัดการงานบำรุงรักษาในประเทศที่กำลังพัฒนาด้านอุตสาหกรรมซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย              อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าระบบการจัดการงานบำรุงรักษาในประเทศอุตสาหกรรมเป็นระบบที่สมบูรณ์แล้ว ไม่มีปัญหา... อ่านเพิ่มเติ?/a>

การสูญเสียที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการบำรุงรักษาที่ล้มเหลว

  • หมวด : การบำรุงรักษา

การสูญเสียที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการบำรุงรักษาที่ล้มเหลว               ระบบการบริหารงานบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้องและขาดประสิทธิภาพก็จะนำไปสู่การบำรุงรักษาที่ล้มเหลว ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากสถานการณ์ของการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในแต่ละโรงงาน ถ้าการชำรุดเสียหายของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ต้องหยุดทำงานโดยไม่เป็นไปตามแผน... อ่านเพิ่มเติ?/a>

แนวทางการจัดการเพื่อนำไปสู่การบำรุงรักษาที่ดี

  • หมวด : การบำรุงรักษา

แนวทางการจัดการเพื่อนำไปสู่การบำรุงรักษาที่ดี               การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์หมายถึงการปฏิบัติทั้งหมดที่กระทำต่อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพการใช้งานได้ดีตามกำหนด หรือรักษาให้เครื่องจักรและอุปกรณ์อยู่ในสภาพที่ดี หรือป้องกันมิให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย หรือปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้แข็งแรงแลคงทนมากขึ้น ดูแลง่ายขึ้น  หรือดูแลรักษาน้อยลง... อ่านเพิ่มเติ?/a>

ปัญหาของการจัดการงานบำรุงรักษาและแนวทางในการแก้ไข

  • หมวด : การบำรุงรักษา

ปัญหาของการจัดการงานบำรุงรักษาและแนวทางในการแก้ไข               ปัญหาของการจัดการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ของโรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่กำลังพัฒนาก็คือระบบการจัดการงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ขาดประสิทธิภาพและมีการสูญเสียค่าใช้ในการบำรุงรักษาที่ไม่จำเป็นสูง ทั้งนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการปล่อยปละละเลยต่อการปรับปรุงการจัดการงานบำรุงรักษาที่เป็นอยู่... อ่านเพิ่มเติ?/a>

รูปแบบและกลยุทธ์ของการบำรุงรักษา

  • หมวด : การบำรุงรักษา

รูปแบบและกลยุทธ์ของการบำรุงรักษา               การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์หมายถึงการปฏิบัติทั้งหมดที่กระทำต่อเครื่องจักรและอุปกรณ์นั้นๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่ภาพการใช้งานได้ดีตามกำหนด หรือรักษาให้เครื่องจักรและอุปกรณ์อยู่ในสภาพที่ดี หรือป้องกันมิให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย หรือปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้แข็งแรงและคงทนมากขึ้น ดูแลรักษาง่ายขึ้น... อ่านเพิ่มเติ?/a>

กลยุทธ์ของการบำรุงรักษา

  • หมวด : การบำรุงรักษา

กลยุทธ์ของการบำรุงรักษา      วัตถุประสงค์ของการบำรุงรักษาก็คือการให้ได้มาซึ่งสมรรถนะความพร้อมใช้งานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่สูงสุด ในสภาพการทำงานที่ให้กำลังผลิตสูงสุดและให้เครื่องจักรและอุปกรณ์มีอายุการใช้งานที่เหมาะสม โดยมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุด รวมทั้งต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยด้วย วิธีการดำเนินงานบำรุงรักษาที่จะนำไปสู่วัตถุประสงค์ดังกล่าวไม่มีรูปแบบที่แน่นอนตายตัว ซึ่งรูปแบบของการดำเนินการบำรุงรักษาที่เหมาะสมของแต่ละโรงงานจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ นโยบายของโรงงาน... อ่านเพิ่มเติ?/a>

การเปลี่ยนจากการบำรุงรักษาแก้ไขชนิดที่ไม่มีแผนให้เป็นการบำรุงรักษาแก้ไขชนิดที่มีแผน

  • หมวด : การบำรุงรักษา

การเปลี่ยนจากการบำรุงรักษาแก้ไขชนิดที่ไม่มีแผนให้เป็นการบำรุงรักษาแก้ไขชนิดที่มีแผน              ... อ่านเพิ่มเติ?/a>

การหาและใช้หน้าต่างของการบำรุงรักษาให้ได้ประโยชน์สูงสุด

  • หมวด : การบำรุงรักษา

การหาและใช้หน้าต่างของการบำรุงรักษาให้ได้ประโยชน์สูงสุด               การทำการบำรุงรักษาแก้ไขและการบำรุงรักษาป้องกันบางอย่างจำเป็นต้องทำเมื่อเครื่องจักรและอุปกรณ์หยุดทำงาน และถ้าเวลาที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ต้องหยุดทำงานนั้นเป็นเวลาเดียวกับเวลาที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ควรจะต้องทำงานตามแผนการผลิตที่กำหนดไว้ล่วงหน้า การหยุดเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อทำการบำรุงรักษาดังกล่าวก็จะไปกระทบกระเทือนต่อการผลิต สมรรถนะความพร้อมใช้งานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ก็จะลดลง... อ่านเพิ่มเติ?/a>