สภาวิศวกรประกาศ ให้ใช้ วศ. นำหน้าชื่อวิศวกรได้

2018-02-15

 

ประกาศสภาวิศวกร ให้ใช้อักษร ‘วศ’ นำหน้าชื่อวิศวกรได้ เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารการปฏิบัติงาน และป้องกันการแอบอ้าง

    เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2561 ที่ผ่านมา สภาวิศวกร ได้ออกประกาศเรื่อง การให้ใช้อักษรนำหน้าชื่อผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้ โดยมีข้อความระบุว่า ประกาศสภาวิศวกร ที่ 4 /2561
เรื่องการใช้คำนำหน้าชื่อผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

    โดยที่เป็นการสมควรกำหนดคำนำหน้าชื่อผู้ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือผู้ได้รับใบรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารการปฏิบัติงาน โดยเทียบเคียงกับการใช้คำนำหน้าชื่อในวิชาชีพอื่นๆ และการใช้คำนำหน้าชื่อในต่างประเทศ รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและป้องกันการแอบอ้างดังกล่าว

 

อาศัยอำนาจตามมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงกำหนดการดำเนินการอื่นอันเป็นวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกร พ.ศ. 2560 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกรในการประชุม ครั้งที่ 38-1/2561 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 คณะกรรมการสภาวิศวกรออกประกาศไว้ ดังนี้

ข้อ 1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม หรือผู้ได้รับใบรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่มีความประสงค์สมัครใจใช้คำนำหน้าชื่อเพื่อเป็นการสื่อสารการปฏิบัติงานวิชาชีพภายในหน่วยงาน ระหว่างผู้ร่วมวิชาชีพและสภาวิศวกร ให้ใช้คำนำหน้าว่า ‘วิศวกร’ อักษรย่อ ‘วศ.’ สำหรับในภาษาอังกฤษให้ใช้คำนำหน้าว่า ‘Engineer’ อักษรย่อ ‘Eng.’ ทั้งชายและหญิง

ข้อ 2 การใช้คำหน้าชื่อตามข้อ 1 ไม่ใช่เป็นการใช้คำนำหน้านามในหนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2561
นายกมล ตรรกบุตร
นายกสภาวิศวกร


แหล่งที่มา : -  https://news.mthai.com/general-news/613752.html
-  Designed by Freepik