ทักษะที่จำเป็นสำหรับงานวิศวกร

2018-02-20

         งานวิศวกร (Engineering) เป็นหนึ่งในงานในฝันของใครหลาย ๆ คน โดยคนที่ทำทางด้านนี้จะต้องมี
ความรู้ความสามารถเฉพาะทางสูงเพราะเป็นงานที่รวมเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์เข้า
ไว้ด้วยกัน จึงต้องมีความรู้ทางด้านนี้มาโดยเฉพาะ อีกทั้ง ฝึกฝนกันได้ยาก หากไม่ได้เรียนทางด้านวิศวกรรม
มาก่อน

          บางคนมองหางานวิศวกร เพราะอยากทำงานที่มีความท้าทาย ทั้งในด้านการ
แก้ปัญหา และในด้านการปฏิบัติการ แต่เท่านี้อาจยังไม่เพียงพอ เพราะงานวิศวกรมีมากกว่าที่เรานึกถึง ผู้ที่มองหางานด้านนี้ จึงต้อง
หมั่นเพิ่มความรู้ความสามารถ และทักษะในการทำงานวิศวกรให้มีมากกว่าคนอื่น จึงจะทำให้นายจ้างอยาก
เรียกเราเข้ามาสัมภาษณ์งาน

           งานวิศวกรนั้นมีหลากหลายสาขา ทักษะในการทำงานจึงแตกต่างกันออกไปตามสาขางานที่เราเลือก
แต่มีทักษะการทำงานบางอย่างที่วิศวกรทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้ มาดูกันว่ามี Tips & Tricks อะไรบ้าง ที่มี
ความจำเป็นต่อการวิศวกร ไม่ว่าจะอยู่ในสาขาไหนก็สามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานได้

ความสามารถในการสื่อสาร

            วิศวกรจำเป็นต้องมีทักษะในการสื่อสารที่ดี เพราะการทำงานส่วนใหญ่ต้องทำงานเป็นทีม หากเราไม่
สามารถสื่อสารให้มีประสิทธิภาพแล้ว การทำงานอาจจะเกิดปัญหาและอุปสรรคได้ เราต้องทำให้เพื่อนร่วม
งานในทีมของเราเข้าใจวิธีการทำงาน ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน การเพิ่มทักษะในการสื่อสารให้
สามารถทำได้โดยการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มบ่อย ๆ จะช่วยให้เรากล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น แล้วเราก็จะสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายขึ้น เมื่อเกิดการฝึกฝนบ่อย ๆ

 


 

การทำงานเป็นทีม

         ความรู้ความสามารถส่วนบุคคลอาจไม่เพียงพอ เพราะการทำงานที่ดี และสำเร็จไปได้ด้วยดีนั้น เรา
จำเป็นต้องทำงานร่วมกับคนอื่นได้ด้วย ต้องรับรู้และรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยเช่นกัน การทำงานเป็น
ทีมจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะสมาชิกในทีมได้ช่วยกันทำงาน เมื่อการทำงานประสบ
ความสำเร็จ ทุกคนในทีมก็จะเกิดความภาคภูมิใจ

ทักษะภาษาอังกฤษ

         วิศวกรจำเป็นต้องมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถสื่อสารได้เข้าใจ เพราะในปัจจุบัน
วิศวกรส่วนใหญ่ต้องทำงานกับบริษัทต่างชาติ หรือต้องติดต่อกับลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติมากขึ้น ดังนั้น ภาษา
อังกฤษจึงเป็นสิ่งสำคัญ หากสื่อสารกันไม่ได้ จะทำให้เป็นอุปสรรคในการทำงานได้ ผู้ที่ทำงานด้านวิศวกรจึง
ต้องฝึกฝนการใช้ภาษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

         เทคโนโลยีที่ทันสมัยเกิดขึ้น และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา วิศวกรจึงต้องเพิ่มทักษะการทำงาน โดย
ต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง อีกทั้ง วิศวกรที่ดีควรแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง เพื่อจะได้นำมา
ประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ โดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากใคร แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น วิศวกรก็ต้องตามความ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีให้ทัน เพื่อจะได้เป็นวิศวกรที่มีคุณภาพ

 

 

ความสามารถในการแก้ปัญหา

        ทักษะการแก้ปัญหาเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้ทักษะข้ออื่น ๆ เพราะการแก้ปัญหาและหาคำตอบ เป็นส่วน
หนึ่งของงานวิศวกร เพราะเราต้องไล่เรียงให้ได้ว่าปัญหาเกิดจากอะไร แล้วเราจะมีแก้ปัญหาอย่างไรให้กับสิ่ง
ๆ นี้ ทักษะด้านนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก แต่วิศวกรมือใหม่หลาย ๆ คนสามารถเรียนรู้ได้จากรุ่นพี่ หรือ
นำปัญหานี้ไปปรึกษากับวิศวกรคนอื่น ทักษะการแก้ปัญหาสามารถฝึกฝนกันได้ และประสบการ์จะเพิ่มมากขึ้น
จนเกิดเป็นความชำนาญ
ความรู้ทางคณิตศาสตร์

         คณิตศาสตร์เป็นปัจจัยสำคัญในการทำงานด้านวิศวกร เราจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในด้านนี้ เพราะ
เราต้องนำความซับซ้อนทางคณิตศาสตร์มาช่วยในการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับตัวงานที่เราทำ และยังต้องนำมา
ช่วยในการออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดด้วย

ยึดหลักธรรมาภิบาลในการทำงาน

        หลักธรรมาภิบาลถูกพูดถึงอย่างแพร่หลายเพราะสามารถ
นำมาช่วยส่งเสริม และสร้างสรรค์องค์กรให้มีประสิทธิภาพในการ
บริหารงานได้ วิศวกรสามารถนำหลักการนี้มาช่วยในการทำงาน
ได้ไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่เน้นหลักความโปร่งใส และมี
คุณธรรมในการทำงานไม่ใช่ทำงานโดยไม่ใส่ใจว่าผู้บริโภคจะ
เป็นอย่างไร เพียงแค่ทำงานให้เสร็จแล้วก็แล้วกันไป

         

แหล่งที่มา  :     -  https://th.jobsdb.com/th-th/articles/ทักษะสำหรับงานวิศวกร 
                      -  Designed by Freepik