หนังสือประกอบการอบรมและทดสอบความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

2018-02-21

      หนังสือประกอบการอบรมและทดสอบความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม โดยสภาวิศวกร
11/10/2017
COMMENT
Picture
หนังสือประกอบการอบรมและทดสอบความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม โดยสภาวิศวกร
​สําหรับการจัดพิมพ์หนังสือคู่มือประกอบการอบรมและทดสอบ ความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมครั้งนี้ทาง อนุกรรมการอบรมและทดสอบความพร้อม
การประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ได้จัดตั้งคณะทํางานปรับปรุงหนังสือฯ ซึ่ง ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ความชํานาญในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านกฎหมาย ด้าน
จรรยาบรรณ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านทักษะ และด้าน ความปลอดภัย ขึ้นมา เพื่อร่วมกันทําการปรับปรุงเนื้อหาวิชาที่ใช้ในการ อบรมให้มีรายละเอียดของเนื้อหา ที่มีความ
เหมาะสม กระชับและ ทันสมัย เพื่อความเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบ ความพร้อมฯ ทั้งในการอบรมและทดสอบความพร้อม และในการ ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต่อไป ทั้งนี้คณะอนุกรรมการอบรมและทดสอบความพร้อมฯ และ คณะทํางานปรับปรุงหนังสือ
ประกอบการอบรมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือประกอบการอบรมฯ เล่มนี้จะสามารถอํานวยประโยชน์ให้แก่ผู้ เข้าอบรมฯ ได้สมดังความมุ่งมั่น ความตั้งใจ ที่ได้ร่วมกันใช้ความรู้ ความสามารถในการปรับปรุงจนเสร็จ
สมบูรณ์

แหล่งที่ : - https://webyotathai.com/index.php?topic=117.0 
             - Designed by Freepik