การให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดำเนินการ

2017-10-15

 

              ถ้าหน่วยงานบำรุงรักษาเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานบำรุงรักษาทั้งหมดเพียงหน่วยงานเดียว รูปแบบของการบำรุงรักษาโดยทั่วไปก็จะเป็นการบำรุงรักษาแก้ไขหรือการบำรุงรักษาหลังเหตุขัดข้อง ทั้งนี้เนื่องจากมักจะไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานผลิต จึงทำให้การบำรุงรักษาป้องกันทั้งทางตรงและทางอ้อมที่จะต้องหยุดเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อดำเนินการนั้นไม่สามารถทำได้หรือทำได้ก็ไม่เต็มที่ นอกจากนี้พนักงานควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์ซึ่งควรจะเป็นผู้รู้ถึงปัญหาเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ดีที่สุดเพราะเป็นผู้ใกล้ชิดกับเครื่องจักรและอุปกรณ์มากที่สุด ก็จะเน้นเฉพาะการผลิตให้ได้ตามจำนวนที่กำหนดเท่านั้นและจะไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาเนื่องจากถือว่าเป็นหน้าที่ของหน่วยงานบำรุงรักษา

             ดังนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าต้องการให้การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายโดยอาศัยกลยุทธ์ต่างๆตามที่ได้อธิบายไว้แล้วทั้งหมดนั้น สิ่งที่จำเป็นเบื้องต้นก็คือความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานบำรุงรักษาและหน่วยงานผลิตในการดำเนินงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ ซึ่งบทบาทที่เหมาะสมของหน่วยงานผลิตก็คือการทำหน้าที่เป็นเจ้าของเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั้งหมดในโรงงาน และเมื่อเป็นเจ้าของแล้วก็ควรมีหน้าที่ในการใช้งานและดูแลรักษาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ในเบื้องต้น ได้แก่ การใช้งานที่ถูกต้อง การปรับตั้งและการปรับแต่ง การทำความสะอาดประจำวัน การหล่อลื่นประจำวัน การตรวจสอบประจำวัน การบำรุงรักษาอย่างง่าย การตรวจสอบสภาพให้รู้ถึงสิ่งผิดปกติที่จะนำไปสู่การชำรุดเสียหายได้แต่เนิ่นๆและรายงานให้หน่วยงานบำรุงรักษาทราบ ส่วนบทบาทของหน่วยงานบำรุงรักษาก็จะทำหน้าที่เหมือนศูนย์บริการให้การบริการต่อเครื่องจักรและอุปกรณ์ของหน่วยงานผลิตเพื่อให้สมรรถนะความพร้อมใช้งานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีค่าสูงเพียงพอต่อแผนการผลิตในแต่ละช่วงเวลาด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

              และถ้าจะปรับปรุงให้การจัดการงานบำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีก ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานผลิตและหน่วยงานบำรุงรักษายังไม่เพียงพอ เนื่องจากมีหน่วยงานอื่นอีกที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษา ได้แก่ หน่วยงานด้านบุคคล หน่วยงานคลังอะไหล่ หน่วยงานจัดหาอะไหล่ หน่วยงานด้านการตลาด และหน่วยงานด้านบัญชี เป็นต้น ซึ่งจะต้องให้หน่วยงานเหล่านี้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยนิยมที่จะดำเนินการในรูปของคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้ที่รับผิดชอบจากหน่วยงานต่างๆดังกล่าว