การสูญเสียที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการบำรุงรักษา

2017-10-08

              ระบบการบริหารงานบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้องและขาดประสิทธิภาพก็จะนำไปสู่การบำรุงรักษาที่ล้มเหลว ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากสถานการณ์ของการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในแต่ละโรงงาน ถ้าการชำรุดเสียหายของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ต้องหยุดทำงานโดยไม่เป็นไปตามแผน หรืออีกนัยหนึ่งก็เปรียบเสมือนกับการ
ทำงานของพนักงานถูกควบคุมโดยเครื่องจักร

 การทำงานของพนักงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานในหน่วยงานบำรุงรักษาจะเป็นการทำงานเชิงรับก็คือการรอให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ชำรุดเสียหายแล้วจึงทำการซ่อมแซม ก็แสดงว่าระบบการบำรุงรักษาที่เป็นอยู่ยังไม่ถูกต้องและมีการสูญเสียเกิดขึ้นจากการบำรุงรักษาที่ล้มเหลวดังกล่าว

              การสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการบำรุงรักษาที่ล้มเหลวมิได้มีเฉพาะค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่สูงเกินกว่าความจำเป็นเท่านั้น แต่ยังมีการมีการสูญเสียอื่นอีกที่เกิดขึ้นจากการบำรุงรักษาที่ล้มเหลว ซึ่งการสูญเสียเหล่านี้มักจะถูกมองข้ามไปหรือไม่ได้คิดว่าเป็นการสูญเสียที่เกิดจาการบำรุงรักษา จึงมักเรียกว่าเป็นการสูญเสียที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการบำรุงรักษาที่ล้มเหลวและเปรียบเทียบส่วนที่ซ่อนอยู่นี้กับส่วนของภูเขาน้ำแข็งที่จมอยู่ในน้ำ ทั้งนี้เนื่องจากส่วนที่จมอยู่เป็นส่วนที่ใหญ่กว่าส่วนที่พ้นเหนือน้ำนั่นก็แสดงว่าการสูญเสียจากการบำรุงรักษาที่ซ่อนอยู่นั้นมีมากกว่าที่เห็นได้อย่างชัดเจนหลายเท่าตามที่ได้แสดงไว้ในรูปที่ 1.2 โดยรายละเอียดของการสูญเสียที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการบำรุงรักษาที่ล้มเหลวมีดังต่อไปนี้คือ

1. การสูญเสียคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เมื่อเครื่องจักรและอุปกรณ์ขาดการบำรุงรักษาที่ถูกต้องและสม่ำเสมอ คุณภาพของ ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ผลิตออกมาจากเครื่องจักรนั้นๆมักจะเลว

2. การสูญเสียพลังงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ขาดการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสมโดยทั่วไปจะใช้พลังงานมากกว่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ซึ่งมีการบำรุงรักษาที่ดี

3. เงินทุนในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ได้รับการบำรุงรักษาที่ไม่ดีมักจะชำรุดเสียหายบ่อย และการละเลยไม่แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆน้อยก็จะนำไปสู่การชำรุดเสียหายที่รุนแรง ซึ่งมักเป็นผลให้ต้องมีการสำรองวัสดุและอะไหล่ไว้ในคลังพัสดุเป็นจำนวนมากกว่าที่ควรจะเป็น ทำให้ต้องใช้เงินทุนในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นทั้งค่าวัสดุและอะไหล่เองและค่าเก็บรักษาวัสดุและอะไหล่นั้นๆด้วย

4. การสูญเสียผลผลิต เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ขาดการบำรุงรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมมักมีการชำรุดเสียหายที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ทำให้เครื่องจักรต้องหยุดโดยไม่มีแผน ซึ่งก็จะกระทบกระเทือนต่อการผลิต

5. การสูญเสียกำลังผลิต เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ขาดการบำรุงรักษาที่ถูกต้องและสม่ำเสมอมักจะมีการสึกหรอและเสื่อมสภาพที่เร็วกว่าปกติ และหากไม่มีการแก้ไขก็มักจะทำให้ขีดความสามารถของเครื่องจักรลดลง

6. สภาพแวดล้อมของการทำงาน พื้นฐานที่สำคัญของการบำรุงรักษาที่ดีประการหนึ่งก็คือความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเครื่องจักรและโรงงาน ดังนั้นถ้าโรงงานขาดการบำรุงรักษาที่ดี สภาพแวดล้อมของโรงงานก็มักจะไม่ดีไปด้วย รวมถึงจะส่งผลในทางลบต่อความปลอดภัยในการทำงานอีกด้วย

7. การสูญเสียตลาด การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ไม่ดีนอกจากจะทำให้กำลังผลิตของเครื่องจักรลดลงแล้ว ยังนำไปสู่การหยุดการผลิตโดยไม่ได้วางแผนไว้ก่อน ซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียการผลิตที่ส่งผลให้ไม่สามารถส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ทันเวลา ลูกค้าอาจเปลี่ยนไปซื้อจากผู้ผลิตรายอื่นทำให้สูญเสียตลาดไปได้

8. การลงทุนที่เพิ่มขึ้น การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ไม่ดีจะทำให้อายุการใช้งานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ลดลง เนื่องจากอัตราการเสื่อมสภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์นั้นๆจะเกิดขึ้นรวดเร็วกว่าปกติ เป็นผลให้การลงทุนในการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ทดแทนในช่วงเวลาเดียวกันจะต้องเพิ่มขึ้น