โครงการส่งเสริมการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน สำหรับสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)

2018-03-11

         เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา  กระทรวงแรงงานโดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท ร่วมลงนามกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  และบริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โพลิเมอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด จัดทำโครงการส่งเสริมการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงานสำหรับสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) เพื่อส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือสนับสนุนสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กให้สามารถจัดทำมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในที่ทำงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน อันจะเป็นการลดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทำงาน

 

         โดยในโอกาสนี้ ทาง สสปท ยังได้จัดทำความร่วมมือกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อจัดทำระบบสารสนเทศรองรับการเผยแพร่กิจกรรมกรรมในครั้งนี้  และมอบหมายให้บริษัท ไอเอส ซอฟต์แวร์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินพัฒนาระบบในรูปแบบ Cloud base Application on Mobile เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการนำเสนอข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆแก่สมาชิก