PMII on Mobile

2018-04-07

    บริษัท ไอเอส ซอฟต์แวร์ จำกัด จัดการอบรมการใช้โปรแกรม PMII on Mobile ผ่านเครือข่าย Cloud Base ให้กับทีมงานวิศวกรรมซ่อมบำรุงของ WHA Corporation PCL. เพื่อใช้ในการบริหารและควบคุมงานจากส่วนกลาง