Welcome to CMMS

          ยินดีต้อนรับสู่ CMMS (Computerized Maintenance Management System) การจัดการระบบงานบำรุงรักษาด้วยเทคโนโลยีบนระบบมาตรฐาน PMII ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาหน่วยงานบำรุงรักษาด้วยเทคโนโลยี นำไปสู่การพัฒนาอย่างมืออาชีพ

     PMII โปรแกรมการบริหารจัดการงานบำรุงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ CMMS (Computerized Maintenance Management System)  ในรูปของ Web Application ซึ่งรองรับการบริหารแผนงานบำรุงรักษา (Preventive Maintenance),การบริหารงานซ่อมฉุกเฉิน (Corrective Maintenance), ระบบพัฒนาและปรับปรุงเครื่องจักร (Improvement Maintenance), การบริหารจัดการระบบพัสดุอะไหล่ (Stock Maintenance System) รวมถึงการควบคุมและจัดเก็บประวัติเครื่องจักร-อุปกรณ์  ( Machine History)

PMII for Healthcare Facility Management (HFM)  

   ระบบสนับสนุนการจัดการสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาล และการจัดการเครื่องมือแพทย์ เน้นการบริหารจัดการด้วยความเป็นเลิศด้านการสร้างความน่าเชื่อถือ