Company Profile

          กลุ่มบริษัท ไอเอส ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2542 จากกลุ่มคนผู้เชี่ยวชาญระดับที่ปรึกษา อันต้องการยกระดับมาตรฐานหน่วยงานบำรุงรักษาของประเทศให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล และมีเครื่องมือด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและถูกต้องตามหลักมาตรฐานงานบำรุงรักษา และด้วยการได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกและกลุ่มที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรม ทำให้กลุ่มไอเอส ขยายกิจกรรมครอบคลุมทุกแขนงของงานด้านบำรุงรักษา จนประกอบด้วยบริษัทที่เป็นที่ยอมรับในกลุ่มอุตสาหกรรมที่อยู่ในกลุ่มทั้งหมด 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไอเอส ซอฟต์แวร์ จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและให้บริการแบบครบวงจรด้านโปรแกรมสำหรับบริหารงานด้านบำรุงรักษา ภายใต้ซื่อ PMII ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ไทยรายแรกที่พัฒนาสู่เทคโนยี Web Application และอยู่บนมาตรฐานสากล CMMS: Computerized Maintenance Management System และมีสมาชิกที่ใช้ระบบมากกว่า 300 องค์กร บริษัท ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งการกระจายองค์ความรู้ด้านการจัดการภาคทฤษฎี ในรูปแบบการให้คำปรึกษา สัมมนาและเสวนาแบบครบวง มีสมาชิกที่ขอเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 850 องค์กร ทั้งภาคอุตสาหกรรมและองค์กรอื่นๆ บริษัท เทคโนโลยีชาเลนท์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2548 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีโปรแกรมควบคุมและแสดงผลต่อเนื่องแบบอัตโนมัติทั้งส่วนของการทำงานของเครื่องจักร และการแสดงผลการติดตามสถานะของขบวนการผลิต

ผลงาน

ได้รับการคัดเลือกจากฝ่ายตรวจสอบภายใน โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดา ให้เป็นที่ปรึกษาในการนำระบบ CMMS เข้าไปบริหารงานหน่วยงานบำรุงรักษาผ่านโปรแกรม PMII ของโรงงานทั้งหมดภายในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดา
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับบริหารงานบำรุงรักษาของหน่วยงานซ่อมบำรุง อาทิ
 • ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบแห่งชาติ TCDC
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
 • บริษัท สยามโตโยต้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 • บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด
 • กลุ่มบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท โซนี (ประเทศไทย) จำกัด
 • ฯลฯ
 

ระบบมาตรฐาน

- ได้มาตรฐานรับรองระบบ TQS (Thailand Quality Software) บนระบบมาตรฐาน ISO 15504 จากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)หรือ ซิป้า ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย - ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย – ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้ทำการจัดตั้งศูนย์อบรม CMMS เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาโปรแกรมด้านงานบำรุงรักษา และศูนย์กลางการอบรมระบบงานบำรุงรักษาแก่สมาชิก บุคคลทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา และวิศวกรซ่อมบำรุง
 

การพัฒนา

 • 1999 กำเนิด PMII ระบบการจัดการอัจฉริยะที่ก้าวกระโดดงานบำรุงรักษาของประเทศ
 • 2001 สู่ความเป็นสากล ด้วยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเป็น SQL Server รายแรกของประเทศ
 • 2002 จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบ CMMS ขึ้น ซึ่งเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยที่ให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในงานวางแผนจัดการงานบำรุงรักษา
 • 2002 ผู้นำแนวคิดในการบริการลูกค้า ในรูปแบบของการให้บริการโปรแกรมและการจัดสัมมนาไปพร้อมกัน
 • 2003 Maintenance Software รายแรกที่พัฒนาสู่การเป็น Web Application อย่างเต็มระบบ
 • 2005 ศูนย์ CMMS ครอบคลุมการให้ความรู้ทุกภูมิภาคของประเทศ
 • 2006 ประกาศให้เป็นปีบริการ เน้นความเข้มข้นสู่การบริการอย่างเป็นเลิศด้วย CRM
 • 2007 ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน TQS (ISO 15504) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 2008 พัฒนาสู่ระบบการแจ้งเตือนอัตโนมัติ เพื่อยกระดับงานสู่ CBM (Condition Base Maintenance)
 • 2010 พัฒนาสู่ Mobile App ซึ่งสามารถใช้งานผ่าน Smart phone ได้อย่างเต็มระบบ
 • 2013 ทำงานเชื่อมโยงกับระบบการอ่านค่าอัตโนมัติ เช่น PLC และ Scada เพื่อแสดงค่าผ่าน Status Monitoring
 • 2015 พัฒนาระบบ Maintenance Community สังคม Online ของนักวิศวกรรมและซ่อมบำรุงมืออาชีพ เพื่อตอกย้ำความเป็นเป็นผู้นำด้าน CMMS