ตารางอบรม

อบรมการใช้งาน PMII

  เพื่อให้การใช้งาน PMII เป็นไปตามมาตรฐานและต่อเนื่อง ทางฝ่ายบริการจึงเรียนเชิญทีมงานของท่าน เข้ารับการอบรมการใช้งาน โดยมีการแบ่งหัวข้อการอบรม เป็น 4 หัวข้อดังนี้

ระบบการสร้างฐานข้อมูล (Master Data Design)

ระบบการจัดการอะไหล่ (Inventory Control)

ระบบการซ่อมฉุกเฉิน (Corrective Maintenance)

ระบบการวางแผน (Preventive Maintenance)


บริการลูกค้า: service@todayissoftware.com

ฝ่ายขาย: sale@todayissoftware.com

0-2917-7433

0-2917-7480