ตารางอบรม

หัวข้อ 2019 มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ระบบการสร้างฐานข้อมูล (Master Data Design)
ระบบการจัดการอะไหล่ (Inventory Control) 6 27
ระบบการซ่อมฉุกเฉิน (Corrective Maintenance) 6, 28 28 27
ระบบการวางแผน (Preventive Maintenance) 28

อบรมการใช้งาน PMII

  เพื่อให้การใช้งาน PMII เป็นไปตามมาตรฐานและต่อเนื่อง ทางฝ่ายบริการจึงเรียนเชิญทีมงานของท่าน เข้ารับการอบรมการใช้งาน โดยมีการแบ่งหัวข้อการอบรม เป็น 4 หัวข้อดังนี้

ระบบการสร้างฐานข้อมูล (Master Data Design)

ระบบการจัดการอะไหล่ (Inventory Control)

ระบบการซ่อมฉุกเฉิน (Corrective Maintenance)

ระบบการวางแผน (Preventive Maintenance)


บริการลูกค้า: service@todayissoftware.com

ฝ่ายขาย: sale@todayissoftware.com

0-2917-7433

0-2917-7480