โปรแกรม PMII ระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง


https://www.todayissoftware.com/pic_index/pmii_02.jpg

โครงสร้าง PMII กับการสนับสนุนระบบงานบำรุงรักษาเครื่องจักร

โครงสร้างของโปรแกรม PMII ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการระบบงานซ่อมบำรุงโรงงานอุตสาหกรรมในรูปแบบครบวงจร ประกอบไปด้วย

> สนับสนุนระบบงาน Maintenance Activities เพื่อให้ระบบงาน  บำรุงรักษามุ่งสู่การตรวจสอบก่อนเกิดเหตุ (Prevent Failures) และทำให้เครื่องจักรกลับสู่สภาพปกติในเวลาอันสั้น (Fix Failures)

https://www.todayissoftware.com/pic_index/pmii_01.jpg      > สนับสนุนการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้ระบบการ
         บริหารงานซ่อมบำรุงเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ
PMII ได้ถูกออก
         แบบมาเพื่อให้เกิดการประสานข้อมูลอันดี ระหว่างแผนกผู้แจ้ง แผนก
         วิศวกรรม แผนกจัดซื้อ แผนกคลังพัสดุอะไหล่ แผนกวางแผนการผลิต
         และแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยการประสานข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
         เพื่อการพัฒนาของ แต่ละส่วนงาน ที่เกิดจากความร่วมมือกัน โดยมี
         แผนกวิศวกรรมเป็น
ศูนย์กลางข้อมูล


การบริหารแผนงานซ่อมบำรุง (Preventive maintenance)
- รองรับการวางแผนโดยอ้างอิงการแบ่งแบบ ABC โดยยึดถือถึงความสำคัญของเครื่องจักรและความเสถียรภาพของแผนงาน การวางแผนโดยรวมความถี่ วัน สัปดาห์ เดือน ปี และ Time Meteringเพื่อรองรับช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเข้าบำรุงรักษา ระบบการตรวจสอบเพื่อเปรียบเทียบปริมาณงาน (Master Plan) กับกำลังพลเพื่อหาความเป็นไปได้ในการจ่ายงาน

- กำหนดมาตรฐานการบำรุงรักษา (Work Instruction) ตามหลัก ISO เพื่อลดขั้นตอนความผิดพลาด โดยวางระบบสำหรับการใช้อะไหล่ล่วงหน้า เครื่องมือ กำลังพล ควบคุมงบประมาณต่อการทำงานจริง
- ประเมินปริมาณชั่วโมงที่ต้องการในแต่ละใบสั่งงาน (Work Order) กับกำลังคนที่มีอยู่เพื่อป้องกันการจ่ายงานเกิน

https://www.todayissoftware.com/pic_index/pmii_04.jpg- วางแผนงานซ้อนแบบอัตโนมัติในอุปกรณ์ (การใช้แผนงานร่วมในแต่ละอุปกรณ์) ซึ่งระบบโดยทั่วไปจะวางแผนได้เฉพาะหนึ่งอุปกรณ์ต่อความถี่เดียวเท่านั้น จึงทำให้เกิดปริมาณแผนมากเกินไปกว่าความเป็นจริงและนำไปสู่การไม่สามารถควบคุมแผนงานได้
- มีระบบการติดตามสถานการณ์ดำเนินงานตามแผนเพื่อประเมินผลการทำงานจริงและสามารถที่จะวัดผลได้โดยเปรียบเทียบ Breakdown Maintenance, Corrective Maintenance ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา และยังส่งผลต่อการควบคุมค่าใช้จ่าย

- สร้างรายละเอียดการแสดงแผนงานของแต่ละเครื่องจักร กลุ่มเครื่องจักร สายการผลิต แต่ละสถานที่ และเพื่อใช้
   สำหรับการจ่ายงานตามกลุ่มงานช่าง (กลุ่มเครื่องกล กลุ่มไฟฟ้า กลุ่มสนับสนุนการผลิต)

- จัดตั้งระบบจัดการด้านงบประมาณอย่างชัดเจน พร้อมเอกสารขออนุมัติงบประมาณตามหลัก ISO

- มีความยืดหยุ่นต่อการออกแผนงาน และบริหารงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  ในงานแต่ละประเภท ตลอดจนรองรับระบบ
Predictive Maintenance ที่จะเกิดขึ้น รวม
ถึงการตอบสนองต่อ
  ระบบ
BM Analysis

 

การบริหารงานซ่อมฉุกเฉิน (Breakdown Maintenance)

- ได้ออกแบบระบบเพื่อรองรับและควบคุมงานกรณีซ่อมฉุกเฉิน ไว้ 2 กรณี โดยแยกหน้าจอการทำงานอย่างชัดเจน
   ซึ่งในระบบได้ทำการเชื่อมโยงข้อมูลไว้แล้วอย่างแม่นยำ ได้แก่ การแจ้งซ่อม 
(Work Requests)

- สามารถที่จะตรวจสอบสถานะใบแจ้งซ่อม (Work Request) ที่ออกจากทุกหน่วยงานเพื่อเกิดการประสานข้อมูล
  ระหว่างแผนกผู้แจ้งงานกับแผนกวิศวกรรมโดยการประสานข้อมูลดังกล่าว ทางแผนกผู้แจ้งงานสามารถที่จะติดตาม
  และทราบข้อมูลสถานของงานรวมทั้งข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการวางแผนงานของแผนกผู้แจ้งภายใต้การบริหาร
  ลำดับงานของแผนกวิศวกรรมเพื่อให้เกิดการประสานข้อมูลและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ได้อย่างเหมาะสม

- สามารถสร้างระบบ Terminal ของใบแจ้งซ่อมได้ไม่จำกัด จุดการออกใบแจ้งซ่อมสามารถเชื่อมต่อกันด้วยระบบ
  
Network ดังนั้นข้อมูลใบแจ้งซ่อมจากทุกแผนกงาน จึงถูกส่งเข้าฐานข้อมูลส่วนกลางแบบ Real-Time

- ได้ถูกออกแบบระบบเพื่อสะดวกด้วยการตรวจสอบข้อมูลสถานใบแจ้งซ่อมได้รวดเร็ว ด้วย Search Engine พร้อม
   ระบบการกรองข้อมูลตามสถานะ ตามวันที่แจ้ง วันที่ต้องการ กำหนดการแล้วเสร็จตามแผนกหรือหน่วยงานเป็นต้น
   ลงข้อมูลได้ทั้งแบบ
List View และ พร้อมตรวจสอบข้อมูลและแจ้งสถานะของงานได้ทันที

 

การสั่งซ่อม ( Job Order )
- ได้ออกแบบหน้าจอสำหรับการควบคุมการสั่งซ่อมจากหน่วยงานซ่อมบำรุง เพื่อควบคุมการจ่ายงาน โดยคำนึงถึง
   ความสำคัญของงาน ความสำคัญของเครื่องจักร มาตรฐานการซ่อม พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม

- เชื่อมโยงข้อมูลปัญหาจากการซ่อมผ่านมายังหน่วยงานแจ้งซ่อม เพื่อใช้ในการวางแผนและประสานร่วมกันใน
  การแก้ปัญหาในระหว่างการซ่อม ซึ่งโปรแกรมได้จัดหัวข้อของการวิเคราะห์สาเหตุการเสีย จนสรุปการแก้ไข

- เตรี่ยมความพร้อมสำหรับข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถดึงข้อมูลต่างๆ มาประเมินผลได้ทันที

- ยังคำนึงถึงผลที่ได้รับจากการซ่อม เพื่อนำมาวิเคราะห์ใช้เป็นแนวทางป้องกัน ในการวางแผนบำรุงรักษาต่อไป
  ในอนาคต อาทิ 

* รายละเอียดการซ่อม เมื่อเทียบมาตรฐานใน Work Instruction
*
ควบคุมการใช้อะไหล่ การใช้เครื่องมือประกอบ
* คำนวณกำลังคน ที่เหมาะสมเพื่อเปรียบเทียบปริมาณขณะนั้น
* Machine Downtime (เวลาลงซ่อมจริง) ซึ่งสามารถบันทึกเป็นช่วงเวลาที่แท้จริงในการซ่อมได้หลาย
   ช่วงเวลา และนำผลไปคำนวณ
MTTR เพื่อใช้วางแผนบำรุงรักษาในอนาคต
* Production Downtime (เวลาหยุดเครื่องที่แท้จริง) จะได้นำผลมาวิเคราะห์ ค่าสูญเสียในการผลิต
* คำนวณค่าใช้จ่ายทั้ง ค่าแรง ค่าเครื่องมือ ค่าอะไหล่ ในแต่ละ Job เพื่อวิเคราะห์งบประมาณ

 

https://www.todayissoftware.com/pic_index/pmii_03.jpg

ระบบบริหารคลังพัสดุอะไหล่ (The Spare Part Management)
- มีระบบการบริหารและจัดการคลังพัสดุอะไหล่ (Spare Part Management) ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยระบบ Multi-Store Multi-Location พร้อมระบุสถานที่เก็บได้ชัดเจนเพื่อให้การบริหาร
ข้อมูลของผู้ที่ต้องการเป็นไปอย่างรวดเร็ว ลดเวลาการค้นหาและลดเวลาในการตรวจสอบ ทั้งทางช่างผู้ปฏิบัติและผู้ควบคุมพัสดุอะไหล่ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องในข้อมูลนั้นๆ

- สามารถรายงานปริมาณการใช้ ประวัติของพัสดุอะไหล่ ประวัติการสั่งซื้อ-รับของ ประวัติการจ่ายพัสดุอะไหล่โดยเชื่อมฐานข้อมูลไปสู่ประวัติผู้จัดจำหน่าย ประวัติพัสดุไหล่รวมทั้งประวัติ                                                                                ของเครื่องจักร/อุปกรณ์โดยอัตโนมัติ

- สามารถรายงานจำนวนพัสดุอะไหล่คงเหลือ ราคา จุดสั่งซื้อ Max-Min Stock สามารถควบคุมพัสดุอะไหล่ด้วยมูลค่าควบคุม

- รายงานยอดรับ-จ่าย เป็นรายงานตามช่วงวันที่เลือก ทำให้สามารถออกเอกสารงบประมาณการทั้ง
  ประจำวัน-อาทิตย์-เดือน-ไตรมาส-ปี ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ รวมทั้งสามารถบันทึกรายงานดัง
กล่าวได้
  และเปิดใช้เมื่อต้องการ

- ลงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วด้วย List View และ Record View พร้อมแสดงรายละเอียดของข้อมูล
  เพื่อการบริหารได้อย่างครบถ้วยสมบูรณ์

 

ระบบบริหารและควบคุมพัสดุอะไหล่ (Spare Part Management) การรับ-จ่ายพัสดุอะไหล่

- ติดตั้งระบบการบริหารพัสดุอะไหล่ (Spare Part Management) ที่ผู้ใช้สามารถตรวจสอบสถานะและความถูกต้องของ
  พัสดุอะไหล่ที่รับได้ทันที โดยแสดงข้อมูลพัสดุอะไหล่ที่ถูกต้องได้โดยอัตโนมัติ

- ติดตั้งระบบการปรับปรุงรายการ รับ-จ่าย พัสดุอะไหล่ รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลเมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามาเพิ่มความสะดวก
  ในการบริหารจัดการพัสดุอะไหล่เป็นจำนวนมาก โดยข้อมูลที่ทำการปรับปรุง
จะถูกแยกเก็บ Database ไว้ต่างหากเพื่อ
  การตรวจสอบ ขณะเดียวกันข้อมูลที่ปรับปรุง จะทำการ
Update ข้อมูลส่วนที่เชื่อมโยงโดยอัตโนมัติ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
  เครื่องจักร อุปกรณ์ ประวัติการสั่ง
ซื้อ ผู้จัดจำหน่าย การจัดเก็บ และประวัติการใช้ทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการจัดเตรียม
  ปรับเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างเหมาะสมรวดเร็ว ในขณะที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา

- ลงข้อมูลได้สะดวกด้วย List View และ Record View สะดวกในการตรวจสอบด้วย Search Engine พร้อมระบบกรอง
  ข้อมูล ตามมูลค่า สถานที่เก็บ และอื่นๆ พร้อมรายงานประวัติอย่างครบถ้วน


https://www.todayissoftware.com/pic_index/pmii_05.jpg
รายงานสรุปต่างๆ

       PMII
ได้จัดเตรียมรูปแบบของรายงานในแต่ละส่วนไว้เพียงพอต่อความต้องการใน
      การวิเคราะห์ข้อมูล และในทุกส่วนของโครงสร้างโปรแ
กรม จึงทำให้มั่นใจได้ว่า PMII
      
คือ โปรแกรมการบริหารงานซ่อมบำรุง ที่เหมาะสมและสามารถนำไปใช้งานได้ทันที
      ลดเวลาในการ
Implement ระบบได้อย่างมาก ส่งผลดีทั้งใส่วนของ Loss ที่เกิดจาก
      เครื่องจักร วัตถุดิบ พัสดุอะไหล่ ครอบคลุมถึงการสร้างระบบการประสานและบริหาร
      ข้อ
มูลด้วยข้อเท็จจริง สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีไปพร้อมๆ กับการพัฒนาระบบงานของ
      การบริหารงานซ่อมบำรุงมุ่งสู่ การ
ซ่อมบำรุงโดยรวม TMM

ซึ่งประสานระบบงานซ่อมบำรุงเข้าด้วยเช่น Maintenance Reduction, Condition-base Maintenance, Fixed-internal Maintenance, Breakdown Maintenance, เข้าด้วยกันโดยการบริหารอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ในขณะที่ให้ผลการบำรุงรักษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด