PMII ถูกสร้างบนมาตรฐาน CMMS (Computerized Maintenance Management System) เพื่อเป็นระบบศูนย์กลางในการบริหารจัดการงานวิศวกรรมบำรุงรักษา ซึ่งไม่เพียงแต่เก็บประวัติการซ่อม แต่ยังคงเน้นการจัดการข้อมูลซึ่งนำสู่การแสดงผลแบบอัตโนมัติ โดยโครงสร้างของ PMII สนับสนุนการบริหารจัดการระบบงานซ่อมบำรุงโรงงานภาคการผลิต อาคารสูง และองค์กรที่ต้องการจัดการบำรุงรักษา ในรูปแบบครบวงจร

ระบบการทำงาน

ระบบที่จะช่วยให้การทำงานของคุณเป็นเรื่องง่าย!


...

User Management

PMII รองรับการจัดการผู้ใช้งานและโดยสามารถใช้งานแบบไม่จำกัดผู้ใช้งาน (Unlimited Users) ซึ่งสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและหน้าจอแบบรายบุคคล อีกทั้งสามารถเชื่อมต่อกับระบบ AD(Active Directory) เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยขององค์กร

เพิ่มเติม
...

Asset Management

PMII สามารถออกแบบสายการผลิตที่เชื่อมต่อกับเครื่องจักร อุปกรณ์และอะไหล่ได้อย่างไม่จำกัด และส่งผลถึงการแสดงประสิทธิภาพของเครื่องจักรและการจัดการต้นทุนทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ

เพิ่มเติม
...

Corrective Maintenance

PMII ตรวจจับการแสดงผลและติดตามงานซ่อมทุกสถานะและทุกช่วงเวลา เพื่อให้แน่ใจว่างานซ่อมทุกงานมีประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินการซ่อม

เพิ่มเติม
...

Report Management

PMII สร้างงานการแสดงผลที่หลากหลายตั้งแต่รายงานการดำเนินงานทั่วไป จนถึงรายงานการวิเคราะห์ต้นทุนโดยละเอียด และการแสดงสมรรถนะของเครื่องจักร นอกจากนี้ทุกรายการสามารถส่งค่าออกไปในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้นำไปทำต่อได้เอง

เพิ่มเติม
...

Parts Inventory

PMII มีระบบการสำรองอะไหล่ที่เหมาะสมกับงานซ่อม และงานวางแผนบำรุงรักษา ซึ่งสามารถพยากรณ์การใช้อะไหล่ล่วงหน้าในแต่ละรายการอะไหล่ได้ (Predictive Spar Parts) และส่งต่อค่าไปยังฝ่ายสโตร์และฝ่ายจัดซื้อเพื่อเตรียมการจัดหา อีกกระทั้งยังสามารถคำนวณอายุอะไหล่แบบอัตโนมัติโดยมุ่งเน้นถึงการใช้งานอะไหล่อย่างคุ้มค่า

เพิ่มเติม
...

Interface System

PMII ถูกออกแบบระบบเพื่อเปิดการรับค่าจากเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ เช่น Scada ,PLC และ Controller เพื่อได้ค่านำไปสู่การติดตามสถานะเครื่องจักร (Dashboard Monitoring)จนถึงการแจ้งซ่อมแบบอัตโนมัติ (Alarm)

เพิ่มเติม
...

Conditionbase Maintenance

PMII นอกจากจะสร้างระบบงานบำรุงรักษาเป็นรอบเวลาแล้วนั้น ระบบยังสามารถแสดงผลค่าของเครื่องจักรที่ผิดปกติจากแผนงานบำรักษาและจากการเชื่อมต่อกับเครื่องจักรโดยตรงแบบอัตโนมัติ แล้วค่าค่าสัญญาณที่ผิดปกตินั้นเข้าศูนย์กลางฝ่ายซ่อมบำรุงหรือเข้า Mobile App ของช่างได้ทันที

เพิ่มเติม
...

Preventive Maintenance & Predictive Maintenance

PMII สร้างระบบการวางแผนบำรุงรักษาได้หลายรูปแบบ และทำการเตือนล่วงหน้าเมื่อถึงเวลาที่ต้องบำรุงรักษา อีกทั้งยังแสดงการเตรียมเครื่องมือ อะไหล่และงบประมาณการทำแผนแบบอัตโนมัติ และการคำนวณเวลางานเพื่อความเหมาะสมต่อจำนวนช่าง (Work Load)แบบอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้วางแผนสามารถดำเนินการแผนได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ

เพิ่มเติม

Mobile Application

 • เพิ่มประสิทธิภาพ

  - มีเครื่องมือในการทำงานลดขั้นตอนการทำงาน แสดงภาพรวมและรายละเอียดงานให้ประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้น

 • ประหยัดเวลา

  - ลดขั้นตอนการทำงาน ประหยัดเวลาทำให้การติดต่องานต่างๆสะดวกมากยิ่งขึ้นและลดเวลาในการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพ

 • ลดค่าใช้จ่าย

  - ประหยัดค่าใช้จ่าย ช่วยลดเวลาในทำงาน คำนวณเวลาและควบคุมการทำงานได้ แนะนำการทำงานทำให้เสียค่าใช้จ่ายน้อยลง

Knows the PMII and surprise yourself
Asset Management

 • - ระบบคำนวณต้นทุนการซ่อมสะสมเมื่อเปรียบเทียบการลงทุนเครื่องจักรเพื่อหาความคุ้มค่าในการซ่อม

  - ระบบรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลการเคลื่อนไหวของอะไหล่กับ ERP ทุกโปรแกรม (Interface System)

  - รองรับการเชื่อมต่อข้อมูลจาก Scada และ PLC เพื่อแสดงสถานะเครื่องจักรแบบอัตโนมัติ
Corrective Maintenance

 • - รองรับการแจ้งซ่อมผ่าน PC, Kiosk, PLC และ Mobile Application แบบอัตโนมัติ

  - ระบบสามารถนำเสนอช่างที่ดีที่สุดในการซ่อมของอาการเสียนั้นที่แจ้งมา แบบอัตโนมัติ

  - ระบบสามารถนำเสนอวิธีและขั้นตอนการซ่อมที่ดีที่สุด แบบอัตโนมัติแก่ช่างซ่อมบำรุง

  - ระบบสามารถกำหนดมาตรฐานเวลาที่ใช้ในการซ่อมตามอาการเสียนั้นๆ แบบอัตโนมัติ เพื่อวางแผนการผลิตครั้งต่อไป

  - มีระบบการติดตามความสำเร็จของงานซ่อม

  - สามารถแยกกลุ่มการเสียแบบอัตโนมัติ (Failure Mode)

  - ระบบจัดเรียงคิวการซ่อมอัตโนมัติ โดยยึดถือผลกระทบกับระบบการผลิตเป็นหลัก

  - ระบบสามารถนำเสนอต้นทุนการซ่อมก่อนการลงมือซ่อมแบบอัตโนมัติPreventive Maintenance & Predictive Maintenance

 • - รองรับการวางแผนแบบ Time-base, Hour Meter, Unit Meter

  - สามารถแสดงตารางงาน (Master Plan) ในรูปแบบปฎิทิน ที่สามารถสั่งเลื่อนแผนได้ทันที (Drag & Drop) อีกทั้งเมื่อเลื่อนแผนงานแล้ว ผู้วางแผนสามารถสั่งให้แผนรอบต่อไปให้เลื่อนตามระยะเวลาที่วางไว้ หรือไม่เลื่อนแผนก็ได้แบบอัตโนมัติ (Fix time & Due date Done date Maintenance)

  - สามารถดึงข้อมูลการเดินเครื่องจักรเพื่อจ่ายแผนงานแบบอัตโนมัติ (การรับค่าจากเครื่องจักรผ่าน Scada และ PLC)

  - มีระบบการเตือนและแจ้ง เมื่อผลการตรวจเช็คค่าผิดไปจากค่ามาตรฐานตามที่กำหนดไว้แบบอัตโนมัติ)

  - สามารถคำนวณงบประมาณค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นงบประมาณสำหรับแผนบำรุงรักษาแบบอัตโนมัติ

  - สามารถคำนวณเวลาการบำรุงรักษา กับจำนวนช่างซ่อมบำรุงแบบอัตโนมัติ (Work Load)

  - มีระบบการจองอะไหล่ เพื่อแผนบำรุงรักษาแบบอัตโนมัติ (Predictive Spar Parts)

  - รองรับการแสดงสมรรถนะของแผนงานแบบอัตโนมัติ (PM Preformance)

Condition Base Maintenance

 • - แสดงการแจ้งเตือนสัญญาณเมื่อเครื่องจักรผิดปกติ เข้าศูนย์กลางของหน่วงงานซ่อมบำรุงหรือ Mobile Application ของ ช่างแบบอัตโนมัติ (Alert Monitoring)

  - ระบบออกใบสั่งงานอัตโนมัติ เมื่อเครื่องจักรเริ่มผิดปกติ

  - หน้าจอแสดงสถานะเครื่องจักรในระบบการผลิต (Machine Monitoring Dash Board)

  - ลดจำนวนและความเสี่ยง ก่อนเครื่องจักรเข้าสู่ Break-down Maintenance
Inventory Management

 • - ระบบการเตือนจำนวนอะไหล่อย่างเหมาะสมแบบอัตโนมัติ (Maximum Minimum Re-Order Point)

  - ระบบส่งต่อค่าไปยังฝ่ายสโตร์และฝ่ายจัดซื้อเพื่อเตรียมการจัดหาแบบอัตโนมัติ (PR Automatic)

  - สามารถคำนวณอายุอะไหล่แบบอัตโนมัติโดยมุ่งเน้นถึงการใช้งานอะไหล่อย่างคุ้มค่า

  - ระบบการติดตามและแสดงผลการใช้อะไหล่เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณ

  - รองรับการเชื่อมต่อผ่าน Barcode, QR Code และ RFID

  - รองรับการใช้งานหลายสโตร์ (Multi Store) และการโอนอะไหล่ระหว่างโรงงาน

  - รองรับการเชื่อมต่อกับโปรแกรมจัดซื้ออื่นๆ ทุกระบบ (System Interface)

Report Management

 • - กลุ่มรายงานแสดงประวัติการซ่อมเครื่องจักรในรูปแบบ เวลาหยุดเครื่อง, เวลาซ่อม, เวลารอ, ค่าใช้จ่าย, และอื่นๆ (Machine History)

  - กลุ่มรายงานแสดงความคุ้มค่าการใช้งานเครื่องจักรจริง (Machine Utilization)

  - กลุ่มรายงานแสดงประสิทธิภาพความพร้อมใช้งานของเครื่องจักร (Availability Performance)

  - กลุ่มรายงานแสดงสาเหตุหลักการเสียของเครื่องจักร (Root Cause)

  - กลุ่มรายงานแสดง ประสิทธิภาพ MTBF MTTR MWT

  - กลุ่มรายงานเชิงวิเคราะห์และแนวโน้มทุกมุมมองของงานซ่อมบำรุง (Maintenance Analytics Report)
Interface System (Smart Maintenance)

 • - รองรับการเชื่อมข้อมูลจาก Scada, PLC, GPS และ Controller แบบอัตโนมัติ

  - ง่ายต่อการควบคุมและสั่งการด้วย Dashboard Monitoring

Copyright © IS SOFTWARE CO.,LTD. 2017