• จุดเริ่มต้นของเทคโนโลยซ่อมบำรุงระดับสากล
  • จากผู้ผลิต cmms ลำดับ 1 ของประเทศ
  • ใช้งานได้อย่างไม่จำกัดผู้ใช้งาน (Unlimited User)
  • รองรับการใช้งานผ่านมือถือ (Mobile Application)

- รองรับระบบการซ่อม (Corrective Maintenance)

- ระบบตรวจสอบสถานะการซ่อม Job Monitoring

- ระบบการเตือนการซ่อมแบบรายบุคคล

- รองรับระบบบำรุงรักษา (Preventive Maintenance)

- สามารถแสดงปริมาณและประวัติการซ่อมของช่างรายบุคคล และทั้งหมด

- รองรับการตรวจสอบอะไหล่ และแสดงประวัติอะไหล่

 

  • หัวข้อหลัก (Main Module)

- PM: Preventive Maintenance

          - ระบบการวางแผน

            - ระบบแสดงปฏิทินแผนงาน (Master Plan)

            - ระบบการจ่ายแผนงานอัตโนมัติ

            - ระบบการบันทึกผลการบำรุงรักษา (รองรับการบันทึกบนมือถือ)

- CM: Corrective Maintenance

          - ระบบการแจ้งซ่อม การสั่งซ่อมและปิดงานซ่อม ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์และบนมือถือ

          - บันทึกการซ่อมด้วยเสียงบนมือถือ

            - ระบบแสดงสถานะการซ่อมแบบอัตโนมัติ

- Inventory Control

          - รองรับการรับ เบิก ยืมและคืนอะไหล่

            - ระบบตรวจสอบจำนวนคงเหลือบนมือถือ

            - สามารถคำนวณราคาอะไหล่อัตโนมัติ

- AM: Autonomous Maintenance

          - รองรับการบำรุงรักษาด้วยตนเอง

            - ระบบบันทึกการบำรุงรักษาแบบทุกวัน แต่จ่ายงานครั้งเดียวบนมือถือ

 

- Data Analytic

            - KPIs Report

            - Availability Report

            - Root cause analysis

            - Realtime Dashboard

            - Machine Utilization