Temp Indicator Label 

เราจำหน่าย Thermax แผ่นวัดอุณหภูมิ และสี Thermochromic และ Photochromic และหากคุณต้องการแถบวัดอุณหภูมิที่ใช้งานเฉพาะ  เราสามารถทำ CUSTOM LABEL ให้คุณได้

1. Thermax® Ireversible Label

เป็นกระดาษวัดอุณหภูมิ แถบวัดอุณหภูมิ หรือ แผ่นวัดอุณหภูมิ หรือสติ๊กเกอร์วัดอุณหภูมิที่ประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักและใช้อย่างแพร่หลายไปทุกประเทศทั่วโลก มีช่วงอุณหภูมิที่จะใช้ในการตรวจสอบ ตั้งแต่ -17°C ไปจนถึง +1270°C จึงถูกนำไปใช้งานอย่างหลากหลาย อาทิ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร และยา รถยนต์ อากาศยาน และการตรวจสอบอุณหภูมิด้านวิศวกรรม

2. Thermax® Reversible Label

เป็น Reversible Label  เป็นแผ่นวัดอุณหภูมิ หรือสติ๊กเกอร์วัดอุณหภูมิ ที่มีกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยี หมึกลิควิดคริสทอล ( Liquid Crystal Ink ) ซึ่งมีความไวสูงต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ จะแสดงอุณหภูมิเป็นตัวเลขสีเขียว แดงน้ำตาล และสีน้ำเงิน ขึ้นลงตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ จึงมีความแม่นยำสูง ค่าความคาดเคลื่อน ( Tolerance ) ±1°C

 
3. Thermax® Dishwasher Temperature Label

T.D.I. เป็นแผ่นวัดอุณหภูมิที่ออกแบบเพื่อวัดอุณหภูมิ สำหรับเครื่องล้างจานโดยเฉพาะ สามารถทนต่อสภาวะที่รุนแรงของเครื่องล้างจานได้อย่างดีเยี่ยม ใช้เป็นอุปกรณ์ตรวจสอบตามมาตราฐาน HACCP เป็นหลักฐานในการตรวจสอบอย่างละเอียด การใช้ T.D.I. บนพื้นผิวจาน และภาชนะใส่อาหาร แต่ละรอบในการล้างด้วยเครื่องล้างจานนั้น จะให้ค่าบันทึกเพื่อแสดงว่าจาน และภาชนะนั้นผ่านอุณหภูมิการฆ่าเชื้อที่ถูกต้อง เป็นไปตามมาตราฐานสากล