ทำไมการนำเอา CMMS ไปใช้จึงล้มเหลว
              CMMS เป็นตัวย่อที่นิยมใช้เรียก ระบบการจัดการงานบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์  ( Computerized Maintenance Management System) ซึ่งในปัจจุบันได้มีการนำมาใช้ในการจัดการงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการที่ให้การบริกา...Read more>>

   

การเลือกระบบ CMMS ที่จะนำมาใช้
 ผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการควรกำหนดแนวทาง รูปแบบและวิธีการจัดการงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงานหรือสถานประกอบการของตัวเองที่ต้องการเสียก่อน แล้วค่อยออกแบบหรือสร้างระบบ CMMS ที่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้ ซึ่งจะรวมถึงการเลือกโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ด้วย ดังนั้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมจะ...Read more>>

   

การพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมสำหรับวิธีนำเอาระบบ CMMS ไปใช้งาน

              ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาประเทศอุตสาหกรรมได้ใช้ค่าใช้จ่ายไปเพื่อนำเอาระบบ CMMS ( Computerized Maintenance Management System ) มาใช้งานในสถานประกอบการต่างๆ ทั้ง...Read more>>

   

การนำระบบ CMMS ไปใช้ให้ประสบความสำเร็จ

     ระบบ CMMS หรือระบบการจัดการงานบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ (Computerized Maintenance Management Systems)เป็นการนำเอาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดการงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการอื่...Read more>>

   

เพิ่มคุณค่าของระบบ CMMS ด้วยการกำหนดเป้าหมายที่วัดได้

ภาคที่ 2
              เป้าหมายของการนำเอาระบบ CMMS มาใช้จะต้องสนับสนุนวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ และจะต้องวัดได้ในช่วงเวลาที่กำหนด...Read more>>

   

เพิ่มคุณค่าของระบบ CMMS ด้วยการกำหนดเป้าหมายที่วัดได้

ภาคที่ 1
              ปัญหาที่สำคัญที่สุดสองประการของการนำเอาระบบ CMMS หรือระบบการจัดการงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้วยคอมพ...Read more>>

   

 การกำหนดฐานข้อมูลที่ต้องการบน CMMS

              การสร้างฐานข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการนำเอาระบบ CMMS มาใช้เป็นงานที่ต้องใช้ความพยายามและเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานประกอบการที่ไม่มีฐานข้อมูลเดิมอยู่และ/หรือไม่มีการเก็บข้อ...Read more>>