หลักการและแนวความคิดของการบำรุงรักษา

              ปัจจุบันเครื่องจักรและอุปกรณ์ประเภทและชนิดต่างๆเข้ามามีบทบาททั้งในด้านการผลิตสินค้าการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ และการอำนวยความสะดวกต่างๆในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อสนองตอบความต...Read more>>

   

ความสัมพันธ์ระหว่างการบำรุงรักษาและการบริหารการผลิต

               เมื่อเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆถูกติดตั้งในโรงงานและได้ทดลองเดินเครื่องเรียบร้อยแล้ว ก็ถือว่าพร้อมที่จะเดินเครื่องเพื่อทำการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ตามที่ต้องการได้ และเพื่อที่จะให้การผลิตมีประสิทธิภาพที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้จำเป็นจะต้องมีการบริหารการผลิตที่ถูกต้องและเหมาะสม ร...Read more>>

   
สถานการณ์ของการจัดการงานบำรุงรักษา

              การจัดการงานบำรุงรักษามักจะถูกพัฒนาพร้อมไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมอื่นๆ จึงทำให้ประเทศที่พัฒนาแล้วในด้านอุตสาหกรรมมีระบบการจัดการงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม...Read more>>

   

การสูญเสียที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการบำรุงรักษาที่ล้มเหลว

              ระบบการบริหารงานบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้องและขาดประสิทธิภาพก็จะนำไปสู่การบำรุงรักษาที่ล้มเหลว ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากสถานการณ์ของการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุป...Read more>>

   
แนวทางการจัดการเพื่อนำไปสู่การบำรุงรักษาที่ดี

              การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์หมายถึงการปฏิบัติทั้งหมดที่กระทำต่อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพการใช้งานได้ดีตามกำหนด หรือรักษาให้เครื่องจักรและอุปกรณ์อยู่ในสภาพที่ดี หรือป้องกันมิให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย หรือปรับปรุงเครื่องจักรและ...Read more>>

   

ปัญหาของการจัดการงานบำรุงรักษาและแนวทางในการแก้ไข

              ปัญหาของการจัดการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ของโรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่กำลังพัฒนาก็คือระบบการจัดการงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ขา...Read more>>

   

รูปแบบและกลยุทธ์ของการบำรุงรักษา

              การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์หมายถึงการปฏิบัติทั้งหมดที่กระทำต่อเครื่องจักรและอุปกรณ์นั้นๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่ภาพการใช้งานได้ดีตามกำหนด หรือรักษาให้เครื่องจักรและอุปกรณ์อยู่ในสภาพที่ดี หรือป้องกันมิให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย หรือปรับปรุงเครื่อ...Read more>>

   

กลยุทธ์ของการบำรุงรักษา

     วัตถุประสงค์ของการบำรุงรักษาก็คือการให้ได้มาซึ่งสมรรถนะความพร้อมใช้งานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่สูงสุด ในสภาพการทำงานที่ให้กำลังผลิตสูงสุดและให้เครื่องจักรและอุปกรณ์มีอายุการใช้งานที่เหมาะสม โดยมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุด รวมทั้งต้องคำนึงถึงสภ...Read more>>

   
การเปลี่ยนจากการบำรุงรักษาแก้ไขชนิดที่ไม่มีแผนให้เป็นการบำรุงรักษาแก้ไขชนิดที่มีแผน

              การบำรุงรักษาแก้ไขชนิดที่ไม่มีแผนจะทำให้สมรรถนะความพร้อมใช้งานต่ำและจะทำให้ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาทั้งทางตรงและทางอ้อมสูงด้วยดังนั้นจึงต้องพยายามหลีกเลี่ยงการบำรุงรักษารูปแบบดังกล่าวให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถดำเนินการได้โดยการเปลี่ยนจากการบำรุงรักษาแก้ไขชนิดที่ไ...Read more>>

   

การหาและใช้หน้าต่างของการบำรุงรักษาให้ได้ประโยชน์สูงสุด

              การทำการบำรุงรักษาแก้ไขและการบำรุงรักษาป้องกันบางอย่างจำเป็นต้องทำเมื่อเครื่องจักรและอุปกรณ์หยุดทำงาน และถ้าเวลาที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ต้องหยุดทำงานนั้นเป...Read more>>

   

การดำเนินการบำรุงรักษาเชิงรุก

     การเปลี่ยนการบำรุงรักษาแก้ไขที่ไม่มีแผนให้เป็นการบำรุงรักษาแก้ไขที่มีแผนและการใช้หน้าต่างของการบำรุงรักษาให้เป็นประโยชน์จะช่วยให้เวลาที่ต้องหยุดเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อทำการซ่อมแซมกระทบกระเทือนต่อการผลิตน้อยที่สุดแต่ไม่ได้เป็นการลดจำ...Read more>>

   

การให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานบำรุงรักษา

              ถ้าหน่วยงานบำรุงรักษาเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานบำรุงรักษาทั้งหมดเพียงหน่วยงานเดียว รูปแบบของการบำรุงรักษาโดยทั่วไปก็จะเป็นการบำรุงรักษาแก้ไขหรือ...Read more>>

   

  การเข้าไปให้คำปรึกษาระบบการบำรุงรักษาในโรงงานหลายๆ แห่ง  มักจะได้ยินคำถามจากฝ่ายซ่อมบำรุงว่า มีตัวเลขเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบำรุงรักษาของโรงงานอื่นๆ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันหรือไม่ เพื่อจะได้นำมาเปรียบกับประสิทธิภาพการบำรุงรักษาของตนเองว่าอยู่ในระดับไหนแล้ว  ขอตอบได้เลยว่าไม่มีเพราะบ้านเราไม่เคยมีการบันทึกข้อมูลเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบำรุงรักษาในโรงงานอุตสาหก...Read more>>

   

การดูแลและบำรุงรักษาหม้อไอน้ำ ง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก

   ข้อแนะนำที่จะปรากฏต่อไปนี้ในบทความ จะเป็นแนวทางการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) สำหรับหม้อไอน้ำที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้

1. บทนำ
     บทความนี้จะนำเสนอแนวทางการปฏิบ...Read more>>

   

     ในการดำเนินงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลนั้น  การจัดการด้านอะไหล่ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งที่มีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของการดำเนินงาน  กล่าวคือ  การดำเนินงานด้านเครื่องจักรกลจะมีประสิทธิภาพสูงสุด  ก็ต่อเมื่อเครื่องจักรกลมีความพร้อมในการทำงานสูงสุด หรือมีการหยุดบำรุงรักษาน้อยที่สุด ซึ่งเครื่องจักรกลจะมีความพร้อมในการทำงานสู...Read more>>

   

       วงจรชีวิตของเครื่องจักรและอุปกรณ์

   เครื่องจักรและอุปกรณ์มีการเริ่มต้นและสิ้นสุดเช่นเดียวกับมนุษย์และสัตว์ที่มีการเกิดและตายซึ่งเรียกว่าวงจรชีวิต สำหรับวงจรชีวิตของเครื่องจักรและอุปกรณ์นิยมแบ่งออกเป็นช่วงหรือระยะตามขั้นตอนของการปฏิบัติที...Read more>>

   

การจัดการด้านอะไหล่เครื่องจักรกล
ตอนที่2

การแบ่งประเภทของอะไหล่เครื่องจักรกล

    เพื่อให้การกำหนดอัตราการสิ้นเปลืองของอะไหล่แต่ละรายการในการหาเกณฑ์เบิกของช่วงระยะเวลาหนึ่งสามารถทำได้สะดวก   และมีความถูกต้องนั้นควรแบ่งประเภทของอะไหล่เครื่องจักรกลตามลักษณะการใช้คือ
 1.อะไหล่ที่ใช้ในการบำ...Read more>>

   

กลยุทธ์สร้างความเชื่อมั่น การบำรุงรักษา

      
     การบำรุงรักษามุ่งความน่าเชื่อถือเป็นศูนย์กลาง 
      RCM เริ่มมีพัฒนาการในช่วงทศวรรษ 1950 โดยอุตสาหกรรมอากาศยานที่เป็นผลมาจากก...Read more>>

   

       อัตราการหมุนเวียนอากาศ หรือ Air Change Rate หมายถึง ปริมาณอากาศที่ไหลเข้าหรือไหลออกจากห้องหนึ่งเทียบกับปริมาณของห้องนั้น ซึ่งโดยทั่วไปจะหมายถึงในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง

       ปริมาณอากาศที่ไหลเข้าหรือไหลออกนั้น อาจเกิดจากความตั้งใจเช่น การเติมอากาศเข้าไปในห้องโดยการติดตั้งระบบท่อส่งอากาศ หรืออาจเกิดจากความไม่ตั้งใจเช่น การรั่วซึมขององกาศเข้าหรือออก มาทางช่องว่างของประตูหร...Read more>>