การกำหนดฐานข้อมูลที่ต้องการบน CMMS ตอนที่ 1

การกำหนดฐานข้อมูลที่ต้องการบน CMMS ตอนที่ 1

     การสร้างฐานข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการนำเอาระบบ CMMS มาใช้เป็นงานที่ต้องใช้ความพยายามและเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานประกอบการที่ไม่มีฐานข้อมูลเดิมอยู่และ/หรือไม่มีการเก็บข้อมูลหรือเอกสารที่จำเป็นไว้อย่างดีพอ การสร้างฐานข้อมูลก็จะมีความยุ่งยากและเสี...

เพิ่มคุณค่าระบบ CMMS ด้วยการกำหนดเป้าหมาย ภาคที่ 4

เพิ่มคุณค่าระบบ CMMS ด้วยการกำหนดเป้าหมาย ภาคที่ 4

ด้วยการกำหนดเป้าหมายที่วัดได้       วัตถุประสงค์ประการที่สองก็คือการลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับโปรแกรมการบำรุงรักษาที่ดำเนินการอยู่ให้ต่ำที่สุด ซึ่งเมื่อพิจารณารายงานที่จะได้จากระบบ CMMS ที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาก็จะมีทั้งค่าใช้จ่ายทา...

เพิ่มคุณค่าระบบ CMMS ด้วยการกำหนดเป้าหมาย ภาคที่ 3

เพิ่มคุณค่าระบบ CMMS ด้วยการกำหนดเป้าหมาย ภาคที่ 3

ด้วยการกำหนดเป้าหมายที่วัดได้       เป้าหมายของการนำเอาระบบ CMMS มาใช้จะต้องสนับสนุนวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ และจะต้องวัดได้ในช่วงเวลาที่กำหนดโดยสามารถแสดงระยะหรือขั้นตอนของความสำเร็จตามเส้นทางที่จะนำไปสู่วัตถุประสงค์ดังกล่าว การกำหนดเป้าหมายส...

เพิ่มคุณค่าระบบ CMMS ด้วยการกำหนดเป้าหมาย ภาคที่ 2

เพิ่มคุณค่าระบบ CMMS ด้วยการกำหนดเป้าหมาย ภาคที่ 2

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และภารกิจ       การกำหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และภารกิจของโครงการต่างๆที่ชัดเจน และให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรับรู้ ยอมรับ และตระหนักถึงอยู่เสมอในระหว่างการดำเนินงานนั้น จะเป็นแนวทางหนึ่งที่ทำให้การดำเนินงานตามโครงการ...

เพิ่มคุณค่าระบบ CMMS ด้วยการกำหนดเป้าหมาย ภาคที่ 1

เพิ่มคุณค่าระบบ CMMS ด้วยการกำหนดเป้าหมาย ภาคที่ 1

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และภารกิจ       ปัญหาที่สำคัญที่สุดสองประการของการนำเอาระบบ CMMS หรือระบบการจัดการงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้วยคอมพิวเตอร์(Computerized Maintenance Management System)มาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการที่ให้...

รูปแบบที่เหมาะสมสำหรับระบบ CMMS ตอนที่ 2

รูปแบบที่เหมาะสมสำหรับระบบ CMMS ตอนที่ 2

การกำหนดทิศทางและบทบาทของงานบำรุงรักษา       การกำหนดทิศทางและบทบาทของงานบำรุงรักษาในสถานประกอบการเมื่อนำเอาระบบ CMMS มาใช้นับว่าเป็นส่วนหรือขั้นตอนที่สำคัญที่สุด เนื่องจากจะเป็นตัวกำหนดความต้องการที่จำเป็นในด้านอื่นๆ นอกจากนี้ยังพบว่าปัญหาของการน...

รูปแบบที่เหมาะสมสำหรับระบบ CMMS ตอนที่ 1

รูปแบบที่เหมาะสมสำหรับระบบ CMMS ตอนที่ 1

การพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมสำหรับวิธีนำเอาระบบ CMMS ไปใช้งาน               ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาประเทศอุตสาหกรรมได้ใช้ค่าใช้จ่ายไปเพื่อนำเอาระบบ CMMS ( Computerized Maintenance Management System ) มาใช้งานในสถานประกอบการต่างๆ ทั้งที่เป็นระบบ CMMS โ...