จัดการงานบำรุงรักษาระบบขนส่งด้วยเทคโนโลยี

2017-10-25

             โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช (Itap) ร่วมกับสมาคมโลจิสติกส์และขนส่ง ภาคใต้ จัดการอบรมในหัวข้อ “การจัดการงานบำรุงรักษาระบบขนส่งด้วยเทคโนโลยี” ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ บริษัท ไอเอส ซอฟต์แวร์ จำกัด นำเสนอแนวทางในการจัดการระบบบำรุงรักษา พร้อมกับการนำเสนอโปรแกรม PMII Fleet Management เพื่อสนับสนุนการบริหารและจัดการระบบงานขนส่งอย่างครบวงจร ทั้งงานด้านประเมินวิเคราะห์การซ่อม การบำรุงรักษา การจัดงานทะเบียน ประกันภัย และประวัติการเกิดอุบัติ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ