PMII for Fleet Management System

เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการดำเนินงานด้านระบบซ่อมบำรุงรักษารถขนส่งอย่างครบวงจร โดยได้รวมประสิทธิภาพการทำงานความสามารถ และความสะดวกในหารทำงานเพื่อควบคุมและเชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละหน่วยงานได้โดยง่าย เพื่อการเติบโตทางธุรกิจที่เต็มรูปแบบ

ควบคุมการจัดการระบบด้วย

ระบบข้อมูลรถ

-       รองรับใช้ได้กับยานยนต์ทุกชนิด (รถเก๋ง ,รถตู้ ,รถบัส ,รถบรรทุก และอื่น ๆ )

-       สามารถบันทึกทะเบียนรถ รายละเอียด ,วันที่ต้องต่อภาษี ,ผู้ผลิต ,ปีที่ผลิต ,รุ่น ,เลขเครื่องยนต์ ,เลขแชสชี ,รูปถ่าย

-       สามารถบันทึก รหัสอะไหล่ ,ชื่ออะไหล่ ,ชื่อผู้ขาย ,ราคาต่อหน่วย ,จุดสั่งซื้อ ,จุดสูงสุด ,จุดต่ำสุด ,รูปถ่าย ,ประวัติการจัดซื้อ ,ประวัติการเบิก

-       รองรับข้อมูลยางล้อรถ (Tires) โดยสามารถบันทึกหมายเลขยาง (serial no) วันที่–ราคาซื้อ ,ผู้ผลิต/ยี่ห้อ ,ชนิดยาง ,การติดตั้งยาง ,ตำแหน่งล้อ ,วันที่ใช้งาน ,การส่งยางไปหล่อดอก ,รับยางหล่อดอก ,การบันทึกการซ่อม/ปะยาง

-       รองรับการสร้างข้อมูลวันที่เริ่มทำงาน ,เลขที่ใบขับขี่ ,โทรศัพท์ ,ประวัติการขับรถ ,ประวัติการเกิดอุบัติเหตุ

-       รองรับระบบการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (fuel) โดยสามารถบันทึก การเติมน้ำมัน ,วันที่เติม ,เลขมิเตอร์ ,จำนวนลิตร ,จำนวนเงิน

ระบบงานบำรุงรักษา

-       สามารถวางแผนการบำรุงรักษาโดยคำนวณได้ทั้งจากการกำหนดช่วงเวลา (Time Base) และแบบระยะทาง (Mileage)

-       สามารถแสดงแผนบำรุงรักษาล่วงหน้าได้แบบอัตโนมัติ

-       รองรับการวางแผนเปลี่ยนอะไหล่ล่วงหน้า เพื่อให้ง่ายต่อการสั่งซื้ออะไหล่

-       สามารถเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาได้

-       สามารถคิดคำนวณล่วงหน้าในการซ่อมบำรุงตามรอบระยะเวลา (PM) ในแต่ละรอบได้ และมีระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าในการเข้าบำรุงรักษาของรถแต่ละคัน

-       สามารถคำนวณการสำรองการใช้อะไหล่ล่วงหน้าได้ว่าใช้อะไหล่อะไรบ้าง จำนวนเท่าไหร่ ในรอบเดือน และรอบปี

-       สามารถกำหนดระยะเวลาในการเปลี่ยนอะไหล่แต่ละชิ้น เช่น ลูกปืนล้อ ,ยาง ,สะพาน และอะไหล่ทุกชิ้นที่อยู่ในรถคันนั้นได้ และสามารถเก็บประวัติประมาณการใช้และการเปลี่ยนได้

-       สามารถคิดค่าใช่จ่ายเป็นรายย่อยต่อวัน/เดือน/ปี และสรุปค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาทั้งหมดได้

-       สามารถแสดงตารางการบำรุงรักษายานพาหนะล่วงหน้า ตามระยะทางที่ถึงกำหนดซ่อมเป็นรายคัน และภาพรวมได้

ระบบซ่อมฉุกเฉิน

-       รองรับการแจ้งซ่อม และบันทึกผลการซ่อมโดยละเอียดผ่านระบบเครือข่าย

-       รอบรับการซ่อมทั้งการซ่อมทั้งการซ่อมเองภายใน และการซ่อมอู่ภายนอก

-       สามารถแสดงค่าใช้จ่ายในการซ่อมได้ทั้ง อะไหล่ ค่าเครื่องมือ ค่าแรง และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

-       แสดงรายละเอียดการซ่อมทั้งอาการเสีย พนักงาน เวลาที่ใช้ในการซ่อม อย่างละเอียด

ระบบการจัดการยาง

-       สามารถควบคุมดูแลจำนวนยางได้ทั้งหมดทั้งส่วนของยางเข้า-ออก และยางหล่อดอก

-       สามารถคิดคำนวณระยะเวลาในการเปลี่ยนยางแต่ละเส้นได้ล่วงหน้า/คันสามารถค้นหาเบอร์ยางได้ว่าใส่รถคันไหน ตำแหน่งใด

-       สามารถคิดคำนวณวางแผนล่วงหน้าในการสั่งซื้อยางแต่ละปีได้

-       สามารถสรุปค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนยางเป็น รายคัน/ต่อวัน/ต่อเดือน/ต่อปี และทั้งหมดได้

-       สามารถตั้งเตือนระยะเวลาในการเปลี่ยนยางของรถแต่ละคันได้

-       การทำประวัติการบำรุงรักษายาง เช่น การสลับยาง การวัดลม

-       สามารถเก็บข้อมูลสถิติยางเสียหายจากการระเบิด หรือความเสียหายจากกรณีอื่น ๆ

ข้อมูลการจัดเก็บอะไหล่

-       สามารถแยกจำนวนอะไหล่เคลื่อนไหวมาก และไม่เคลื่อนไหวได้

-       สามารถเตือนอะไหล่ที่วัสดุคลัง (Stock) ใกล้หมดแล้วทำการแจ้งเตือนการสั่งซื้อได้

-       สามารถตัดวัสดุคงคลัง (Stock) อะไหล่โดยอัตโนมัติ

-       สามารถควบคุมปริมาณการเก็บอะไหล่ให้อยู่ในจำนวนที่เหมาะสม

-       รองรับการสำรองแบบหลายคลัง และหลายสถานที่เก็บ

ข้อมูลด้านงานทะเบียน

-       ตรวจสอบค่าใช้จ่ายด้านภาษี ประกันภัยรวม และคิดค่าใช้จ่ายสะสมของรถในแต่ละประเภท

-       สามารถมีระบบการแจ้งเตือนก่อนประกันภัย และภาษีจะหมด

-       สามารถบริหารจัดการงานทะเบียน และประกันภัย

-       สามารถเก็บข้อมูล/ประวัติ พนักงานขับรถ ใบขับขี่ และประวัติการเข้ารับการอบรมแต่ละคลังสาขา

-       เก็บประวัติการเกิดอุบัติเหตุของรถทุกประเภท เช่น ข้อมูลและมูลค่าความเสียหาย ผู้ขับขี่ขับฝ่ายถูก ฝ่ายผิด เก็บระยะเวลารอซ่อม

-       สามารถแยกกลุ่มพฤติกรรมการใช้รถของพนักงานขับรถได้

ระบบรายงาน

-       ประวัติการซ่อมบำรุง ของรถบรรทุกแต่ละคัน

-       ประวัติค่าใช้จ่ายในการซ่อม และการบำรุงรักษาโดยละเอียดของรถแต่ละคัน

-       ประวัติการเปลี่ยนยาง ของรถแต่ละคัน

-       ประวัติแสดงอายุยาง และประวัติการหล่อดอกของยางแต่ละเส้น

-       ประวัติการสิ้นเปลืองน้ำมัน ของรถแต่ละคัน (กม./ลิตร)

-       ประวัติการเปลี่ยนอะไหล่ของรถแต่ละคัน

-       ประวัติการเคลื่อนไหวของอะไหล่แต่ละรายการ

-       ประวัติการใช้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมสูงสุด 10 ลำดับแรก

-       ประวัติอาการเสียสูงสุด 10 ลำดับแรก

-       ประวัติแสดงเวลาซ่อมรวมสูงสุด 10 ลำดับแรก

-       ประวัติจำนวนครั้งการเสียสูงสุด 10 ลำดับแรก

-       ประวัติสรุปสาเหตุการเสียสูงสุด 10 ลำดับแรก