PMII IMPLEMENT STEP 

     喔氞福喔脆俯喔编笚 喙勦腑喙喔釜 喔嬥腑喔熰笗喙屶箒喔о福喙 喔堗赋喔佮副喔 喙佮弗喔班辅喔灌笝喔⑧箤喔澿付喔佮腑喔氞福喔 CMMS 喔∴傅喔∴覆喔曕福喔愢覆喔權竵喔侧福 Implement 喔赋喔福喔编笟喙傕笡喔`箒喔佮福喔 PMII 喙喔炧阜喙堗腑喙冟斧喙夃笢喔灌箟喙冟笂喙夃竾喔侧笝喔覆喔∴覆喔`笘喙冟笂喙夃箓喔涏福喙佮竵喔`浮喙勦笖喙夃腑喔⑧箞喔侧竾喔∴傅喔涏福喔班釜喔脆笚喔樴复喔犩覆喔炧競喔竾喔曕副喔о箓喔涏福喙佮竵喔`浮 喙佮弗喔班釜喔侧浮喔侧福喔栢笡喔`赴喙喔∴复喔權笢喔ム笚喔掂箞喙勦笖喙夃箖喔權箒喔曕箞喔ム赴喔副喔о競喙夃腑 喔斷箟喔о涪喔∴覆喔曕福喔愢覆喔 9 喔傕副喙夃笝喔曕腑喔權笚喔掂箞喔堗赴喔娻箞喔о涪喔椸箞喔侧笝喔腹喙堗竵喔侧福喔氞福喔脆斧喔侧福喔涪喙堗覆喔囙箑喔涏箛喔權箑喔ム复喔


喔傕副喙夃笝喔曕腑喔權笚喔掂箞 1   Site Assessment, Baseline Evaluation
     喔佮覆喔`箑喔傕箟喔侧釜喔赤福喔о笀喔傕箟喔浮喔灌弗喔椸傅喙堗浮喔掂腑喔⑧腹喙堗笚喔编箟喔囙斧喔∴笖 喙喔炧阜喙堗腑喔堗副喔斷竵喔侧福喔о覆喔囙競喙夃腑喔∴腹喔ム笚喔掂箞喔栢腹喔佮笗喙夃腑喔囙箑喔炧阜喙堗腑喔`腑喔囙福喔编笟喔佮复喔堗竵喔`福喔∴笚喔侧竾喔斷箟喔侧笝喔佮覆喔`笟喔赤福喔膏竾喔`副喔佮俯喔侧箒喔ム赴喔囙覆喔權笅喙堗腑喔∴笚喔编箟喔囙斧喔∴笖 喔嬥付喙堗竾喔權赋喙勦笡喔腹喙堗竵喔侧福喔福喙夃覆喔囙竸喔о覆喔∴箑喔傕箟喔侧箖喔堗箒喔ム赴喔∴父喙堗竾喔腹喙堗笀喔膏笖喔涏福喔班釜喔囙竸喙屶箖喔權笚喔脆辅喔椸覆喔囙箑喔斷傅喔⑧抚喔佮副喔

喔傕副喙夃笝喔曕腑喔權笚喔掂箞 2   Database Start-up Training 
     喔腑喔佮箒喔氞笟喙佮弗喔班笖喔掂箘喔嬥笝喙屶福喔副喔 (ID CODE) 喔椸副喙夃竾喔箞喔о笝喔傕腑喔囙競喙夃腑喔∴腹喔ム笧喔粪箟喔權笎喔侧笝喙佮弗喔班競喙夃腑喔∴腹喔ム斧喔ム副喔 喔勦抚喔侧浮喔副喔∴笧喔编笝喔樴箤喔`赴喔抚喙堗覆喔囙福喔副喔箖喔權箒喔曕箞喔ム赴喔`赴喔斷副喔氞笎喔侧笝喔傕箟喔浮喔灌弗

喔傕副喙夃笝喔曕腑喔權笚喔掂箞 3   Software Training 
     喔椸赋喔佮覆喔`腑喔氞福喔∴竵喔侧福喙冟笂喙夃竾喔侧笝 喙傕笖喔⑧箒喔氞箞喔囙腑喔竵喙喔涏箛喔
- 喔笟喔`浮喔佮覆喔`釜喔`箟喔侧竾喔傕箟喔浮喔灌弗喔氞笝喙傕笡喔`箒喔佮福喔 (Data Master)
- 喔笟喔`浮喔佮覆喔`抚喔侧竾喙佮笢喔權笟喔赤福喔膏竾喔`副喔佮俯喔 喔佮覆喔`笀喙堗覆喔⑧箒喔溹笝喔囙覆喔 喔佮覆喔`箑喔佮箛喔氞競喙夃腑喔∴腹喔ム笀喔侧竵喔佮覆喔`笟喔赤福喔膏竾喔`副喔佮俯喔 (Preventive Maintenance Process)
- 喔笟喔`浮喔佮覆喔`箒喔堗箟喔囙笅喙堗腑喔 喔佮覆喔`笀喙堗覆喔⑧竾喔侧笝喙佮弗喔班竵喔侧福喔氞副喔權笚喔多竵喔傕箟喔浮喔灌弗喔堗覆喔佮竵喔侧福喔嬥箞喔浮 (Breakdown Maintenance Process)
- 喔笟喔`浮喙喔氞复喔 喔`副喔 喔⑧阜喔 喔勦阜喔 喔涏福喔编笟喔⑧腑喔斷腑喔班箘喔弗喙堗笟喔權福喔班笟喔 (Inventory Process)
- 喔佮覆喔`箑喔`傅喔⑧竵喙佮釜喔斷竾喔`覆喔⑧竾喔侧笝 (Report Management)

喔傕副喙夃笝喔曕腑喔權笚喔掂箞 4  Review Preventive Maintenance Plan
     喔佮覆喔`笗喔`抚喔堗釜喔笟喔勦抚喔侧浮喔栢腹喔佮笗喙夃腑喔囙競喔竾喙佮笢喔權笟喔赤福喔膏竾喔`副喔佮俯喔侧笚喔掂箞喙勦笖喙夃笚喔赤竵喔侧福喔о覆喔囙箘喔о箟 喙傕笖喔⑧竵喔侧福喔權赋喔涏福喔班抚喔编笗喔脆竵喔侧福喔嬥箞喔浮喔椸傅喙堗笢喙堗覆喔權箑喔傕箟喔侧釜喔灌箞喔傕笟喔о笝喔佮覆喔`笡喔`副喔氞笡喔`父喔囙箒喔溹笝喔囙覆喔

喔傕副喙夃笝喔曕腑喔權笚喔掂箞 5  Unit Test
     喔弗喔编竾喔堗覆喔佮竵喔侧福喔笟喔`浮喙佮弗喔班竵喔侧福喔涏福喔编笟喔傕笟喔о笝喔佮覆喔`箖喔權釜喙堗抚喔權笗喙堗覆喔囙箚 喔椸覆喔囙笚喔掂浮喔囙覆喔權笀喔班箖喔箟喔椸赋喔佮覆喔`笚喔斷弗喔竾喙冟笂喙夃福喔班笟喔 喙佮弗喔班笀喔班笚喔赤竵喔侧福喔曕复喔斷笗喔侧浮喔傕副喙夃笝喔曕腑喔權竵喔侧福喔椸笖喔ム腑喔囙箖喔娻箟喔`赴喔氞笟 喙喔炧阜喙堗腑喙冟斧喙夃箒喔權箞喙冟笀喔о箞喔侧笀喔班釜喔侧浮喔侧福喔栢箖喔娻箟喔囙覆喔權箘喔斷箟喔曕覆喔∴笚喔掂箞喔о覆喔囙箒喔溹笝喙勦抚喙

喔傕副喙夃笝喔曕腑喔權笚喔掂箞 6  Unit Test Evaluate 
     喔弗喔编竾喔堗覆喔佮竵喔侧福喔溹箞喔侧笝喔傕副喙夃笝喔曕腑喔權竵喔侧福喔椸笖喔ム腑喔囙竵喔侧福喙冟笂喙夃福喔班笟喔 喔椸覆喔囙笚喔掂浮喔囙覆喔權笀喔班笝喔赤笢喔ム竵喔侧福喔椸笖喔ム腑喔囙箑喔傕箟喔侧福喙堗抚喔∴笡喔`赴喔娻父喔∴箑喔炧阜喙堗腑喔椸赋喔佮覆喔`斧喔侧笟喔椸釜喔`父喔

喔傕副喙夃笝喔曕腑喔權笚喔掂箞 7  Standard System Flow
     喔`箞喔о浮喔佮覆喔`竵喔赤斧喔權笖喔∴覆喔曕福喔愢覆喔權競喔竾喔傕副喙夃笝喔曕腑喔權箖喔權竵喔侧福喙冟笂喙夃竾喔侧笝喙冟笝喔箞喔о笝喔傕腑喔囙竾喔侧笝 PM BM 喙佮弗喔 Inventory 喔`抚喔∴笘喔多竾喔佮覆喔`抚喔侧竾喙佮笢喔權竵喔侧福喔炧副喔掄笝喔侧箑喔炧阜喙堗腑喔佮赋喔笝喔 KPI 喔傕腑喔囙竵喔侧福喙冟笂喙夃福喔班笟喔

喔傕副喙夃笝喔曕腑喔權笚喔掂箞 8  Provide Client / Server Integration Service, Internet Access to Tech Support
     喔`箞喔о浮喔涏福喔班笂喔膏浮喔佮副喔氞笚喔掂浮喔溹腹喙夃笖喔灌箒喔ム福喔班笟喔 喙喔炧阜喙堗腑喔曕竵喔ム竾喔о复喔樴傅喔佮覆喔`笖喔灌箒喔ム福喔班笟喔氞笖喙夃抚喔⑧笗喔權箑喔竾 喔佮覆喔`箖喔箟喔氞福喔脆竵喔侧福喔溹箞喔侧笝喙喔勦福喔粪腑喔傕箞喔侧涪 Internet   喔曕弗喔笖喔堗笝喔佮覆喔`笚喔赤釜喔赤福喔竾喔傕箟喔浮喔灌弗

喔傕副喙夃笝喔曕腑喔權笚喔掂箞 9  Go-Live Project Follow Up
     喙喔`复喙堗浮喙冟笂喙夃竾喔侧笝喔`赴喔氞笟 喙佮弗喔班箑喔傕箟喔侧釜喔灌箞喔佮覆喔`箖喔箟喔氞福喔脆竵喔侧福喙冟笝喔佮覆喔`笗喔脆笖喔曕覆喔∴釜喔栢覆喔權赴喔佮覆喔`箖喔娻箟喔囙覆喔