ผลิตภัณฑ์ของเรา

แอพพิเคชั่นที่ทำให้งานซ่อมบำรุงมีประสิทธภาพ สูงสุด.

โครงสร้าง PMII กับการสนับสนุนระบบงานบำรุงรักษาเครื่องจักร

            โครงสร้างของโปรแกรม PMII ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการระบบงานซ่อมบำรุงโรงงานอุตสาหกรรมในรูปแบบครบวงจร ประกอบไปด้วย

            สนับสนุนระบบงาน Maintenance Activities เพื่อให้ระบบงานบำรุงรักษามุ่งสู่การตรวจสอบก่อนเกิดเหตุ (Prevent Failures) และทำให้เครื่องจักรกลับสู่สภาพปกติในเวลาอันสั้น (Fix Failures)

            สนับสนุนการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้ระบบการบริหารงานซ่อมบำรุงเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ PMII ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เกิดการประสานข้อมูลอันดี ระหว่างแผนกผู้แจ้ง แผนกวิศวกรรม แผนกจัดซื้อ แผนกคลังพัสดุอะไหล่ แผนกวางแผนการผลิต และแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยการประสานข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการพัฒนาของแต่ละส่วนงาน ที่เกิดจากความร่วมมือกัน โดยมีแผนกวิศวกรรมเป็นศูนย์กลางข้อมูล

PMII for Fleet Management System

            เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการดำเนินงานด้านระบบซ่อมบำรุงรักษารถขนส่งอย่างครบวงจร โดยได้รวมประสิทธิภาพการทำงานความสามารถ

            และความสะดวกในหารทำงานเพื่อควบคุมและเชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละหน่วยงานได้โดยง่าย เพื่อการเติบโตทางธุรกิจที่เต็มรูปแบบ

ระบบบริหารคลังอะไหล่ (Invent Cloud)

ระบบบริหารคลังอะไหล่ (Invent Cloud) Invent Cloud เป็นระบบการบริหารและจัดการคลังพัสดุอะไหล่ (Stock Control System) ที่พัฒนาบนเทคโนโลยี Cloud รองรับการใช้งาน web และ application บนมือถือ android และ ios สะดวกรวดเร็ว ใช้งานได้ทุกที่Temp Indicator Label

1. Thermax® Ireversible Label เป็นกระดาษวัดอุณหภูมิ แถบวัดอุณหภูมิ หรือ แผ่นวัดอุณหภูมิ หรือสติ๊กเกอร์วัดอุณหภูมิที่ประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักและใช้อย่างแพร่หลายไปทุกประเทศทั่วโลก
2. Thermax® Reversible Label เป็น Reversible Label  เป็นแผ่นวัดอุณหภูมิ หรือสติ๊กเกอร์วัดอุณหภูมิ ที่มีกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยี หมึกลิควิดคริสทอล ( Liquid Crystal Ink ) ซึ่งมีความไวสูงต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ จะแสดงอุณหภูมิเป็นตัวเลขสีเขียว แดงน้ำตาล และสีน้ำเงิน ขึ้นลงตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ จึงมีความแม่นยำสูง ค่าความคาดเคลื่อน ( Tolerance ) ±1°C
3. Thermax® Dishwasher Temperature Label T.D.I. เป็นแผ่นวัดอุณหภูมิที่ออกแบบเพื่อวัดอุณหภูมิ สำหรับเครื่องล้างจานโดยเฉพาะ สามารถทนต่อสภาวะที่รุนแรงของเครื่องล้างจานได้อย่างดีเยี่ยม ใช้เป็นอุปกรณ์ตรวจสอบตามมาตราฐาน HACCP เป็นหลักฐานในการตรวจสอบอย่างละเอียด

ข่าวสาร