ผลิตภัณฑ์ของเรา

Application ที่ทำให้งานซ่อมบำรุงมีประสิทธิภาพสูงสุด.

โครงสร้าง PMII กับการสนับสนุนระบบงานบำรุงรักษาเครื่องจักร

            โครงสร้างของโปรแกรม PMII ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการระบบงานซ่อมบำรุงโรงงานอุตสาหกรรมในรูปแบบครบวงจร ประกอบไปด้วย

            สนับสนุนระบบงาน Maintenance Activities เพื่อให้ระบบงานบำรุงรักษามุ่งสู่การตรวจสอบก่อนเกิดเหตุ (Prevent Failures) และทำให้เครื่องจักรกลับสู่สภาพปกติในเวลาอันสั้น (Fix Failures)

            สนับสนุนการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้ระบบการบริหารงานซ่อมบำรุงเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ PMII ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เกิดการประสานข้อมูลอันดี ระหว่างแผนกผู้แจ้ง แผนกวิศวกรรม แผนกจัดซื้อ แผนกคลังพัสดุอะไหล่ แผนกวางแผนการผลิต และแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยการประสานข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการพัฒนาของแต่ละส่วนงาน ที่เกิดจากความร่วมมือกัน โดยมีแผนกวิศวกรรมเป็นศูนย์กลางข้อมูล

PMII for Fleet Management System

            เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการดำเนินงานด้านระบบซ่อมบำรุงรักษารถขนส่งอย่างครบวงจร โดยได้รวมประสิทธิภาพการทำงานความสามารถ

            และความสะดวกในหารทำงานเพื่อควบคุมและเชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละหน่วยงานได้โดยง่าย เพื่อการเติบโตทางธุรกิจที่เต็มรูปแบบ

ระบบบริหารคลังอะไหล่ (Invent Cloud)

ระบบบริหารคลังอะไหล่ Invent Cloud เป็นระบบการบริหารและจัดการคลังพัสดุอะไหล่ (Stock Control System) ที่พัฒนาบนเทคโนโลยี Cloud รองรับการใช้งาน web และ application บนมือถือ android และ ios สะดวกรวดเร็ว ใช้งานได้ทุกที่

ข่าวสาร