P M I I

Loading

สสว. ได้จัดทำโครงการพัฒนายกระดับผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดย เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนะนำขั้นตอน กระบวนการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนา ศักยภาพด้านต่างๆ อาทิ การเขียนข้อเสนอ การจัดเตรียมเอกสาร ของผู้ประกอบการ SMEs เพื่อให้สามารถเข้าถึงระบบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐได้ ทาง IS SOFTWARE ได้เข้าร่วมจัดบูธโปรแกรมบริหารการจัดการงานบำรุงรักษา

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น.

บริเวณด้านหน้าโถงสุราลัย SURALAI ชั้น 7 ไอคอนสยาม

#CMMS #MaintenanceSolution #Software #ISSOFTWARE #PMIILITE #Softwaremaintenance #maintenance