P M I I

Loading

Our customers

ผู้ร่วมเดินทางสู่ความสำเร็จกับเรา PMII

OUR CUSTOMERS

บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)

เป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภคชั้นนำของประเทศไทย และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในภูมิภาคอาเซียน โดยคงมุ่งมั่นวิจัยและคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการ ของคนไทย

และในโอกาสนี้ทางบริษัท โอสถสภา จำกัด ได้ให้โอกาสโปรแกรม PMII เข้าเป็นส่วนช่วยในการควบคุมและรักษามาตรฐานการทำงานของเครื่องจักร-อุปกรณ์ ในระบบการผลิตให้สามารถทำงานได้แม่นยำ และคงสมรรถนะที่ดีไว้ ตลอดจนควบคุมใช้และการสำรองอะไหล่ระหว่างโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้มีการออกแบบระบบการควบคุมการใช้งานจากส่วนกลาง (Multi Plant )เพื่อใช้ควบคุมการทำงานของทั้ง 3 โรงงานได้แก่ โรงงานหัวหมาก โรงงานอยุธยา และโรงงานมีนบุรี

Mitsubishi Motor (Thailand) Co.,Ltd.

โรงงานประกอบที่นิคมแหลมฉบัง ต้องการยกระดับหน่วยงานบำรุงรักษาขึ้นอีกขั้นด้วยการนำระบบ CMMS เข้ามาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานบำรุงรักษา จึงให้ทางทีมของไอเอส เข้าพัฒนาระบบเฉพาะภาพใต้ชื่อโครงการ PMS (Plant Maintenance System) โดยเลือกใช้การพัฒนาด้วยภาษา JSF และ Oracle Database เป็นฐานข้อมูล ภายใต้มาตรฐานทางด้าน IT ของมิตซูบิชิเดียวกันทั่วโลก พร้อมการพัฒนา 3 ด้านพร้อมกัน คือ การพัฒนาคน (People ware) การพัฒนาเครือข่ายรองรับ(Hardware) และการพัฒนา โปรแกรม (Software)

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด มีวิสัยทัศน์เป็นบริษัทชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเดินทางที่ยั่งยืนในเอเชีย พร้อมให้บริการที่คุ้มค่ามากกว่าราคา อีกทั้งมีพันธกิจที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด โดยใช้เทคโนโลยีจัดการต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

การนำโปรแกรม PMII เข้ามาใช้สำหรับการบริหารจัดการอุปกรณ์ภาคพื้นและลานจอดทุกสนามบินในประเทศไทย เพื่อตอกย้ำการนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีมาตรฐาน เข้ามาช่วยให้อุปกรณ์ภาคพื้นและลานจอดมีสมรรถนะและมีความพร้อมใช้งานอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลา

บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด

โรงงานประกอบเครื่องยนต์ เริ่มใช้ระบบ PMII ตั้งแต่ปี 2002 ตลอดเวลาที่ผ่านมาทางทีมงานได้มีการพัฒนาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง อาทิ การนำโปรแกรมเข้าสู่การรองรับระบบ TPM การพัฒนาเพื่อควบคุมการสั่งการ การ Monitor แบบ Realtime และวางแผนกำลังคนแบบอัตโนมัติ การแจ้งเตือนด้วยระบบ CBM จนปัจจุบันกำลังพัฒนาในหัวข้อ Plant Layout Maintenance เพื่อการควบคุมประสิทธิภาพสูงสุดของการซ่อมบำรุงสู่ศูนย์กลาง และนี้คือผลของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)

บริษัทไทยวาดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และอาหารเคียงคู่สังคมไทยมาตลอดระยะเวลา กว่า 75 ปี ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจ ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

นับเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลสากล ตามมาตรฐานของ JCI (Organization Accredited by Joint Commission International) ด้วยมาตรฐานและการให้บริการในระดับสากล การดูแลทรัพย์สินต่างๆภายในโรงพยาบาล เพื่อให้มีความพร้อมในการใช้งานนั้น ถือเป็นมาตรฐานอย่างหนึ่งของโรงพยายาล และการนำระบบ PMII เข้ามาบริหารหน่วยงานบำรุงรักษานั้น เพื่อมุ่งเน้นการรักษามาตรฐานให้อยู่ในระดับที่น่าเชื่อถือตลอดไป

และนี้คือสมาชิกบางส่วนที่นำระบบ CMMS มาใช้โดยผ่านโปรแกรม PMII เพื่อต้องการยกระดับหน่วยงานบำรุงรักษาขององค์กร เราหวังว่าท่านจะได้เป็นส่วนหนึ่ง....กับเรา

กลุ่มบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

กลุ่มบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ทั้ง 7 โรงงานทั่วประเทศ เลือกใช้ PMII สำหรับการบริหารงานบำรุงรักษา เพื่อการนำข้อมูลที่ได้มาจากการใช้โปรแกรมสู่ศูนย์กลาง มาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางการบำรุงรักษาที่เป็นเลิศต่อไป

บริษัท โอเรียนเต็ลคอปเปอร์ จำกัด

ผู้ผลิตทองแดงแผ่นรายใหญ่ของประเทศ มุ่งเน้นถึงความความสำคัญของการใช้เครื่องจักรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การใช้โปรแกรม PMII ก็เป็นหนึ่งในส่งเสริมเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มกำลัง ด้วยการการควบคุมแผนงานให้เป็นไปอย่างรัดกุม เปลี่ยนการซ่อมแบบไม่มีแผน (Breakdown Maintenance) ให้เป็นการซ่อมแบบยึดสถานะตามสภาพ (Condition Base Maintenance) ของการใช้งานเครื่องจักร การควบคุมค่าใช้จ่ายจากการบริหารการสำรองอะไหล่อย่างเหมาะสมด้วยการเชื่อมโยงผ่านโปรแกรม Navision เพื่อให้สามารถได้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเข้าการบันทึกทางบันชีแบบอัตโนมัติ และเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับระบบ TPM

บริษัท ไนซ์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง คอร์ป จำกัด

   เป็นผู้ผลิตชุดกีฬา/ชุดลำลองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจากฐานการผลิตทั้งในประเทศไทย จีน กัมพูชา และเวียดนามโดยมีจักรเย็บหลายประเภทและมูลค่าสูงกว่า 25,000 รายการ
   ซึ่งการนำ PMII เข้ามาใช้ในครั้งนี้เป็นการบริหารจัดการจักรเย็บของทั้งหมด 14 โรงงาน โดยเน้นการนำข้อมูลเข้าสู่ศูนย์กลางทั้งข้อมูลการบำรุงรักษา การซ่อมและการจัดการอะไหล่ รวมถึงทุกๆกิจกรรมด้านงานซ่อมบำรุงทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
    อีกทั้งระบบแสดงความพร้อมใช้งานของจักรก่อนเข้าสู่การผลิตเพื่อความเหมาะสมของแผนการผลิตของแต่ละประเทศ นอกจากนี้ยังมุ่งสู่การใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่าง ERP และ PMII (System Interface) โดยมีระบบการคำนวณจุดสั่งซื้อ (Re Order-Point) เพื่อทำการสั่งซื้อจากจุดเดียวและกระจายไปยังโรงงานโดยการพยากรณ์การใช้อะไหล่ (Predictive Spar Parts) อย่างเหมาะสม ผลที่ได้นำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายจากการใช้และสำรองอะไหล่เป็นจำนวนมาก
   และนี้คือส่วนหนึ่งของการนำ PMII ไปใช้ในการจัดการ Cost Center อย่างสมบูรณ์แบบ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้า “7-Eleven” ซึ่งมีคลังสินค้าขนาดใหญ่เพื่อเป็นศูนย์กระจายสินค้าอยู่ทั่วประเทศ และด้วยจำนวนเครื่องจักรที่มีจำนวนมากและระบบลำเลียงที่มึคุณภาพ ที่ต้องทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ทางคลังสินค้าสุวรรณภูมิ จึงได้นำโปรแกรม PMII เข้าสู่การเป็นเครื่องมือในการบริหารติดตามและวางแผนบำรุงรักษาเชิงรุก ตลอดจนการควบคุมอะไหล่ให้อย่างเหมาะสมกับการใช้งานของเครื่องจัก

บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จำกัด (TTS)

บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จำกัด (TTS) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและการจำหน่ายเส้นใยสังเคราะห์ชนิดเส้นด้ายไนล่อนฟิลาเม้นท์ และ เส้นใยสังเคราะห์ชนิดเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ฟิลาเม้นท์ เม็ดพลาสติกเพื่ออุตสาหกรรม ฟิล์มใสชนิดโพลิโพรพิลีนและฟิล์มเคลือบอลูมิเนียม ปัจจุบันบริษัทมีโรงงาน 3 แห่งโดยตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดนครปฐม โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีที่น่าเชื่อถือมาใช้ในการดำเนินงานด้านเครื่องจักรกลเพื่อผลผลิตที่มีคุณภาพระดับสูง

บริษัท ชีต้าร์ เอ็นยิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด

   ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2538 จวบจนปัจจุบัน ให้บริการปรึกษา ออกแบบ สร้างระบบสายพานลำเลียง ระบบคัดแยก และระบบจัดเก็บสินค้า ทั้งแบบอัตโนมัติ (Fully Integrated Automation) และกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Integrated Automation)
   การนำ PMII มาใช้ในครั้งนี้ เพื่อควบคุมจัดการระบบสายพานลำเลียงสัมภาระผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองรวมถึงท่าอากาศยานในส่วนของต่างจังหวัด โดยเน้นการบำรุงรักษาที่ต้องการให้อุปกรณ์ต่างๆสามารถรับภาระการทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลบน Mobile Application

บริษัท เทยิน(ประเทศไทย) จำกัด

เทยิน (TPL, TJT และ TLT) เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทย ในการผลิตเส้นใยเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมและสิ่งทอ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง ดังนั้นผลิตภัณฑ์ของเราจึงมุ่งเน้นไปยังตลาดระดับบนและถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในหลากหลายประเภทธุรกิจ เช่น อุตสาหกรรมทางด้านสิ่งทอ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่มีคุณสมบัติที่หลากหลาย, อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ , สินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และถูกนำไปใช้ในธุรกิจต่าง ๆ อีกหลากหลายประเภท

การนำระบบ PMII เข้ามาใช้ในหน่วยงานบำรุงรักษานั้น.. เพื่อมุ่งเน้นให้เครื่องจักรในขบวนการผลิตมีความน่าเชื่อถือ เพื่อรองรับการเป็นผู้นำในการผลิตเส้นใยที่มีคุณสมบัติสูง

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการดำเนินสายการผลิตน้ำตาล เครื่องจักรและอุปกรณ์ในขบวนการผลิตถือเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่งสำหรับหน่วยงานบำรุงรักษา ซึ่งต้องทำให้เครื่องจักรสามารถเดินเครื่องได้ตลอดเวลาเมื่อทำการผลิต หากเกิดการเสียหายหรือหยุดในระหว่างการผลิตจะเกิดความสูญเสียอย่างยิ่ง การนำโปรแกรม PMII เข้ามาใช้ในโรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ นอกจากจะใช้สำหรับการวางแผนบำรุงรักษาแล้ว ยังมุ่งเน้นหารากสาเหตุการเสียเพื่อเป็นแนวทางในขบวนการปรับปรุงงานบำรุงรักษาที่แม่นยำต่อไป

บริษัท อินเทคค์ฟีด จำกัด

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2543 เพื่อดำเนินกิจการผลิต และจำหน่ายอาหารกุ้ง บริษัทได้รับความสำเร็จและเจริญเติบโตมาโดยตลอด โดยได้ผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทเอง ซึ่งได้แก่ผลิตภัณฑ์ "อินเทคค์" และ "ไดมอนด์" สำหรับกุ้งกุลาดำ และผลิตภัณฑ์ "นีโอ" และ "เฟรช" สำหรับกุ้งน้ำจืด ในปี พ.ศ. 2543 - 2545 บริษัทได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และได้จัดจำหน่ายไปยังหลายประเทศ อาทิ เวียดนาม, มาเลเซีย, พม่า และอื่น ๆ อีกมากมาย
การนำ PMII มาใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงานวิศวกรรมของบริษัทฯ นั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการระบบงานบำรุงรักษาให้เป็นไปตามระดับสากล โดยสามารถทำงานเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ ERP ได้แบบอัตโนมัติ ซึ่งนำไปสู่การลดขั้นตอนการทำงาน ส่งผลให้การใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีเพิ่มประสิทธิผล

บริษัท เค.อาร์. อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด

   ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2534 โดยเป็นบริษัท ร่วมทุนระหว่าง บริษัท ขอนแก่นแหอวนแฟคทอรี่ จำกัด และ Rai Hsing Plastics Group ซึ่งเป็น บริษัท ชั้นนำของไต้หวันในการผลิตเครื่องจักรและเส้นใยสังเคราะห์มากว่า 40 ปี
   ต่อเนื่องมาจากการใช้ PMII ในกลุ่มบริษัทขอนแก่นแหอวน ทั้ง 8 โรงงาน มากว่า 10 ปี ทางกลุ่มฯต้องการใช้งาน PMII เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันในการบริหารงานบำรุงรักษา ซึ่งต้องเป็นระบบที่รองรับการใช้งานแบบ Web Application และ Mobile Application รวมถึง IIoT เพื่อมุ่งสู่ระบบ Predictive Maintenance ในอนาคต

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (MCP)

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (MCP) Mitsubishi Electric เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีรากฐานมาจากกลุ่ม Mitsubishi ในประเทศญี่ปุ่น โดย Mitsubishi Electric มีจุดมุ่งเน้นในการผลิต จำหน่าย และให้บริการเกี่ยวกับ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งท่านสามารถพบผลิตภัณฑ์ของ Mitsubishi Electricที่มีความหลากหลายได้ทั่วไปตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่พบเห็นได้ทุกวันจนถึงห้วงอวกาศ
และเพื่อให้ระบบการผลิตเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ทางฝ่ายซ่อมบำรุงจึงได้นำ PMII เข้าไปช่วยในการจัดการขบวนการของหน่วยงานบำรุงรักษา เพื่อติดตามสถานะเครื่องจักรและเน้นการวางแผนบำรุงรักษาเพื่อเข้าสู่ Zero Breakdown ในที่สุด

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

เป็นศูนย์นิทรรศการและการประชุมชั้นนำระดับโลก สำหรับการจัดประชุมและนิทรรศการที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ มีห้องจัดนิทรรศการขนาดใหญ่หลายแห่งและบริการจัดแสดงนิทรรศการครบวงจร BITEC เป็นตัวเลือกแรกสำหรับผู้จัดงานนิทรรศการและการจัดงานประชุมทั่วโลก

ทั้งนี้ทางศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลือกใช้ PMII สำหรับการตรวจสอบความพร้อมเพื่อความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ทั้งหมดในศูนย์นิทรรศการฯ และนอกจากใช้บริหารศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคที่บางนาแล้ว ยังได้ขยายระบบไปใช้บริหารจัดการกับอาคารสำนักงานและสรรพสินค้าภายในเครือ โดยเป็นการมุ่งเน้นจัดการงานบำรุงรักษาสู่ศูนย์กลาง

บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป

ได้จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคน และสัตว์เลี้ยง ด้วยการดูแลเอาใจใส่ และคิดค้นผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ยังให้ความใส่ใจในระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ ซึ่งถือเป็นหัวใจในระบบการผลิต ตั้งแต่การใช้งานเครื่องจักร คุณภาพเครื่องจักร การบริหารจัดการอะไหล่อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบการติดตามสถานะเครื่องจักร การประสานข้อมูลระหว่างผู้ใช้เครื่องจักรกับแผนกซ่อมบำรุง เพื่อให้กิจกรรมบำรุงรักษาดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิผล

บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด

ด้วยความสนับสนุนจาก บริษัท อิเดมิตสึ โคซัน จำกัด แห่งประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นผู้จำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นรายเดียวในประเทศไทย ได้สั่งสมประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความเป็นเลิศในการดำเนินงานมานานกว่า 90 ปี และได้ถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้มาสู่ บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด ทำให้บริษัทฯ ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้ผลิตน้ำมันหล่อลื่นชั้นนำในประเทศ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี การนำระบบ PMII มาใช้ในการบริหารงานซ่อมบำรุง เพื่อต้องการรักษามาตรฐานการผลิต ระบบขนส่ง ระบบการตรวจสอบคุณภาพ และได้พัฒนาเพิ่มเติมรองรับการให้บริการแต่ลูกค้า (Customer Service) เพื่อเป็นการรวบรวมประวัติการตรวจสอบน้ำมันของลูกค้า

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจแปรรูปเนื้อไก่และอาหารแปรรูป สระบุรี และโรงงานย่อยกว่า 5 โรงงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ การจัดการและบริหารงานบำรุงรักษาแบบศูนย์กลาง เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการกำหนดแนวทางดำเนินงานด้านงานบำรุงในมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้การระบุใช้โปรแกรม PMII (Multi Plant) แบบศูนย์รวม เป็นการใช้โปรแกรมและข้อมูลจากส่วนกลาง แต่ละถูกกำหนดด้วยการเข้าถึงข้อมูลและการทำงานเฉพาะโรงงานและเฉพาะบุคคล ที่มีหน้าที่ต่างกันไป พร้อมกันนี้ได้ทำการพัฒนาระบบการบันทึกค่าผลงานการบำรุงรักษา (PM) ผ่าน PDA และ Smart Phone เพื่อให้ได้ผลการบำรุงรักษาอย่างรวดเร็วและแม่นยำ ประกอบกับต้องการนำค่าที่ได้มา พัฒนาสู่ระบบ CBM (Condition Base Maintenance) ต่อไป ซึ่งหลังจากนี้มีแผนจะพัฒนาการใช้โปรแกรมผ่าน Plan Layout เพื่อเป็นการติดตามสถานะเครื่องจักรแบบทันทีทันใด

บริษัท โดลไทยแลนด์ จำกัด

It is a multinational corporation joint venture with Thai businessmen. Established a factory to produce canned pineapple export. There are factories in Prachuap Khiri Khan and Rayong.

The PMII program has been used in two factories, Multi Plant, for centralized maintenance. Focus on precise maintenance planning, emergency control and spare parts control.2

บริษัท สินหลวง จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช

เป็นโรงงานผลิตและจำหน่ายแร่โซเดียมเฟลด์สปาร์ โดยมีที่มาของวัตถุดิบคือ เขาเหล็ก ซึ่งเป็นแหล่งแร่โซเดียมเฟลด์สปาร์คุณภาพสูง ทำการผลิตไปยังตลาดต่างประเทศ 95% และในประเทศ 5% และด้วยทางบริษัทฯมีเป้าหมายหลักในการเป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายแร่โซเดียมเฟลด์สปาร์ของประเทศ จึงมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบขององค์กร และในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP)มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ทำการพัฒนาระบบ 3 ระบบได้แก่ ระบบการผลิต, ระบบซ่อมบำรุงเครื่องจักร-อุปกรณ์ และอุปกรณ์ขนส่ง รวมทั้งระบบคลังพัสดุ-อะไหล่และการจัดซื้อ ซึ่งทั้ง 3 ระบบนี้ได้มอบหมายให้ทาง บริษัท ไอเอส ซอฟต์แวร์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการออกแบบและผลิตเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับขั้นตอนและวิธีทำงานขององค์กร

บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้นำด้านการจัดการคลังสินค้าและระบบขนส่ง ให้ความสำคัญถึงการนำเทคโนโลยีและระบบ cmms มาใช้ในการบริหารงานด้านบำรุงรักษาเพื่อยกระดับงานบำรุงรักษาคลังสินค้าและระบบขนส่งให้เป็นไปมาตรฐานสากล ทางบริษัทฯ จึงได้นำโปรแกรม PMII มารองรับการบริหารบำรุงรักษาที่คลังและศูนย์กระจายสินค้าที่ทางบริษัทฯเข้าไปบริหาร

บริษัท ดีสโตน จำกัด

ได้ถือกำเนิดขึ้นมาด้วยการมองการณ์ไกลในตลาดอุตสาหกรรมยาง ที่ต้องการจะผลิตยางที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นอีกทางเลือกให้แก่ลูกค้าภายในประเทศ ด้วยหลักการในการทำธุรกิจที่ว่า มุ่งมั่นผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ ในราคาที่สมเหตุผล ด้วยเทคโนโลยีมาตรฐานสากล" และการนำระบบ PMII มาใช้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการระบบแผนงานบำรุงรักษา (PM)ให้เกิดความน่าเชื่อถือของหน่วยงานบำรุงรักษา

บริษัท สยามไอซิน จำกัด

บริษัท สยามไอซิน จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ระดับโลก อาทิถัง master เบรกดิสก์ดรัมเบรก, ปั้มน้ำมัน, ปั๊มน้ำ, ระบบการตรวจจับเซ็นเซอร์ ABS, ฯลฯ

ซึ่งทางบริษัทฯ มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตลอดเวลา โดยเฉพาะส่วนของเครื่องจักรในระบบการผลิต ทั้งฝ่ายผลิตและฝ่ายซ่อมบำรุง ต่างมีความเข้าใจและใส่ใจในการบำรุงรักษาเครื่องจักรร่วมกัน ตลอดการใช้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำบนระบบเดียวกัน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมามีคุณภาพที่น่าเชื่อถือ และเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของประเทศ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เป็นองค์กรที่นอกจากจะมีภารกิจในการดำเนินการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้คำปรึกษาแนะนำการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ บริหารจัดการเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู และให้บริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์แก่ประชาชน แล้วยังมุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อการเผยแพร่สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์และการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ และเพื่อต้องการให้เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูและอุปกรณ์ สามารถทำงานได้อย่างแม่นยำ จึงกำหนดให้ใช้โปรแกรม PMII สำหรับบริหารข้อมูลด้านการบำรุงรักษาเพื่อแสดงควบคุมสมรรถนะด้านการใช้งาน

บริษัท อาร์ เอฟ เอส จำกัด

เป็นบริษัทที่ได้จัดตั้งขึ้นและถือหุ้นโดยคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีวัตถุประสงค์ คือ

1. ให้บริการด้านระบบอำนวยความสะดวกแก่โรงพยาบาลอย่างครบวงจรด้วยมาตรฐานในระดับสากลและมีประสิทธิภาพและประสิทธิพลโดยการนำนวัตกรรมการจัดการบริหารอาคารสมัยใหม่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและวิธีการดำเนินการที่เหมาะสมกับรูปแบบการใช้สอยของอาคารเพื่อให้อาคารอุปกรณ์เครื่องมือและระบบต่างๆ สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม รวมทั้งมีความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม

2. ยกระดับมาตรฐานของการบริหารด้านอำนวยความสะดวกแก่โรงพยาบาล ให้กับโรงพยาบาลในเมืองไทย โดยบุคลากรคนไทย เพื่อสร้างเป็นองค์ความรู้ของประเทศเราเอง การบริหารจัดการโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศต้องมีการจัดการที่ดีทั้งงานด้านคลินิกและงานด้านสนับสนุนต่างๆ งานด้านสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลที่สำคัญ ได้แก่ งานดูแลอาคารสถานที่ งานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดตั้งและดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์ งานระบบเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อและอื่นๆ เช่น Facility Management Biomedical Engineering & Hospitalities management ซึ่งสนับสนุนเหล่านี้หากอยู่ในระดับที่มีมาตรฐานสูงสุด ย่อมส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยด้วย

การนำระบบ PMII เข้ามาเป็นเครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น เพื่อต้องการควบคุม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการทำงาน อันนำไปสู่การบริหารจัดการอย่างเป็นเลิศ

กลุ่มบริษัท นวพลาสติก

นวพลาสติก ผู้นำในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไวนิลของอาเซียน เริ่มดำเนินธุรกิจในปี พ.ศ.2513 ปัจจุบันถือหุ้นโดย บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPC ซึ่่งเป็นบริษัทหนึ่ง ในเครือซิเมนต์ไทย หรือ SCGกลุ่มบริษัทชั้นนำที่ใหญ่และทันสมัย เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ดำเนินธุรกิจอย่างสอดคล้องกัน ได้แก่ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด, บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด และ บริษัท นวอินเตอร์เทค จำกัด
ทั้งนี้การใช้โปรแกรม PMII Multi Plant เป็นการบริหารระบบงานบำรุงรักษาแบบมาตรฐานเดียวกัน
      และในปัจจุบันได้มีการขยายการใช้งานให้คลอบคลุมในกลุ่มบริษัท นวพลาสติก ไปยังประเทศต่างๆ อีกหลายประเทศ เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการด้านงานวิศวกรรมซ่อมบำรุง

การกีฬาแห่งประเทศไทย

มีวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ ให้ประเทศเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำทางการกีฬาของเอเชีย” และเพื่อให้มีความพร้อมเสมอในด้านสถานที่ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ต่างๆทางด้านกีฬา ดังนั้นหน่วยงานบำรุงรักษาจึงได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาบริหารจัดการ เพื่อมุ่งเน้นถึงการรักษาสภาพความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ต่างๆทางกีฬา ให้มีความมั่นใจและเป็นการรักษามาตรฐานให้เป็นไปในระดับสาก

ทั้งนี้ในการใช้ระบบ PMII จะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลของทุกหน่วยงานภายใต้การกีฬาแห่งประเทศไทย เข้าสู่ศูนย์บำรุงรักษากลาง เพื่อให้การจัดการจากส่วนกลางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด

องค์กรแห่งการสร้างสรรค์งานออกแบบล้ออลูมินัมอัลลอยด์ คุณภาพเป็นเลิศในระดับโลก มีการเติบโตแบบต่อเนื่องและอย่างยั่งยืนทั้งการตลาดและการผลิต ซึ่งในภาคการผลิตได้นำระบบ TPM เข้ามาเป็นการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานจนประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน การนำระบบ CMMS เข้ามาในหน่วยงานซ่อมบำรุง เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ต้องการนำข้อมูลที่ใช้ในระบบ TPM มาช่วยให้การทำงานเกิดการไหลลื่น ตลอดจนวิเคราะห์ผลการดำเนินงานออกมาในรูปของสมรรถนะขั้นสูง เน้นการวางแผนบำรุงรักษาสู่ระบบ CBM เพื่อควบคุมการเสียของเครื่องจักร โดยมีเป้าหมายใหญ่เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในระบบการผลิต

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ผู้นำในธุรกิจค้าปลีกสินค้าเพื่อการก่อสร้าง ตกแต่ง และซ่อมแซม บ้านและที่อยู่อาศัย พร้อมกับการ ให้บริการอย่างครบวงจร (One Stop Shopping) เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดยในปัจจุบันมีสินค้าสำหรับให้บริการมากกว่า 60,000 รายการ ดังนั้นคลังสินค้าสำหรับการจัดเก็บและรอการกระจายจึงต้องมีความพร้อมในทุกๆด้านเพื่อตอบสนองการกระจายสินค้าได้ตลอดเวลา โดยภารกิจหลักของฝ่ายบำรุงรักษา ต้องทำให้เครื่องจักรและเครื่องมือมีความพร้อมและความน่าเชื่อถือตลอดเวลา ต้องควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด การสำรองอะไหล่เพื่อการบำรุงรักษาต้องมีกลยุทธ์ในระดับมาตรฐาน และการเลือกใช้ PMII ถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งของฝ่ายซ่อมบำรุง

บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด

ไบเออร์เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในด้านการดูแลสุขภาพ โภชนาการ และวัสดุที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทมุ่งสร้างประโยชน์และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ขณะเดียวกันไบเออร์ต้องการสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นโดยผ่านนวัตกรรม การเติบโตของธุรกิจ และรายได้ที่เพิ่มขึ้น

การนำ PMII เข้ามาใช้ในการบริหารเครื่องจักรในสายการผลิต เพื่อต้องการดึงค่าการผลิตต่างๆ ในการคำนวณสมรรถนะในรูปของค่า OEE แบบอัตโนมัติตลอดเวลา และเพื่อป้องกันการเสียของเครื่องจักรแบบฉุกเฉิน จึงได้นำเน้นการบำรุงรักษาแบบ CBM (Condition Base Maintenance) ซึ่ง PMII จะมีระบบการแจ้งอัตโมมัติเตือนเมื่อเครื่องจักรเกิดความผิดปกติมายังศูนย์ซ่อมส่วนกลาง เพื่อให้ฝ่ายซ่อมบำรุงสามารถวางแผนการซ่อมอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

C.P. VIETNAM LIVESTOCK CORPORATION (BINH DUONG FACTORY)

หนึ่งในกลุ่ม บริษัท ซี.พี. ซึ่งเป็นโรงงานผลิตอาหารสัตว์แบบครบวงจรที่มีขบวนการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาค โดยมุ่งเน้นความสำคัญด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา เพื่อตอบสนองขบวนการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และการนำโปรแกรม PMII มาใช้ในหน่วยงานซ่อมบำรุงครั้งนี้ เพื่อต้องการติดตามและประเมินแผนงานบำรุงรักษา ประกอบการวิเคราะห์ผลที่ได้มาของการบำรุงรักษาเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันเครื่องจักรและอุปกรณ์ไม่ให้เกิดการเสียหายในระหว่างขบวนการผลิต และผลของการบำรุงรักษา (PM) ยังส่งผลให้โปรแกรมสามารถนำค่าต่างๆมาประมวลเพื่อเข้าสู่การใช้ระบบการบำรุงรักษาตามสภาพ (CBM: Condition Base Maintenance) เพราะหากผลของการบำรุงรักษาผิดไปจากค่ามาตรฐาน โปรแกรม จะส่งข้อมูลแจ้งไปยังหน่วยซ่อมบำรุงกลางเพื่อหน่วยงานซ่อมบำรุงกลางจะทำการวางแผนการซ่อมโดยเปลี่ยนจากการซ่อมแบบไม่มีแผนเป็นการซ่อมแบบมีแผน.

บริษัท ทุ่งคำ จำกัด

เป็นเหมืองทองคำซึ่งล้วนแต่มีเครื่องจักรหนักในเหมือง โดยเครื่องจักรต้องมีความพร้อมสูงสุดในการทำงานตลอดเวลา การวางแผนบำรุงรักษาจึงถือเป็นหัวใจของระบบซ่อมบำรุงซึ่งต้องมีความแม่นยำทั้งแผนงานและระยะการบำรุงรักษาเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการผลิต การนำ PMII มาใช้ เพื่อทำให้แผนที่วางไว้เกิดความแม่นยำยิ่งขึ้นตลอดจนหาจุดผิดพลาดในแผนบำรุงรักษาประกอบกับการบริหารคลังอะไหล่เพื่อการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด

ด้วยการเป็นผู้นำด้านการผลิตแหอวนและเส้นใยต่างๆ ประกอบกับมีโรงงานในเครือหลายโรงงาน การบริหารจัดการงานบำรุงรักษาของแต่ละโรงงานถือเป็นปัจจัยหลักของการผลิต การนำโปรแกรม PMII เข้ามาใช้ เพื่อเป็นการนำข้อมูลสู่ส่วนกลาง การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของช่างซ่อมบำรุงทั้ง 8 โรงงาน และการกำหนดมาตรฐานบำรุงรักษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

มีพันธกิจสำคัญคือ การพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และถ่ายทอดความถูกต้องของการวัดไปสู่กิจกรรมการวัดต่างๆ ในประเทศ รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านมาตรวิทยาแก่สังคมไทย การใช้โปรแกรม PMII ถือเป็นโปรแกรมที่นำมารองรับการสร้างความเชื่อมั่นต่อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่สนับสนุนของทางสถาบัน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

มีภารกิจเผยแพร่งานด้านวิทยาสาสตร์แบบครบวงจรแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ต้องการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งอุปกรณ์ต่างๆจำเป็นต้องมีความพร้อมอย่างสูงสูงเมื่อเปิดการใช้งาน การนำโปรแกรม PMII มาใช้ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของทีมงานซ่อมบำรุง ให้สามารถดำเนินแผนงานบำรุงรักษาได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินรถสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ให้บริการรถโดยสารที่หรูหรา ทันสมัย บริการที่ดีเยี่ยม และมาตรฐานความปลอดภัย นครชัยแอร์เป็นผู้ให้บริการเส้นทางหลักๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเหนือของไทย

THE PENINSULA HOTEL

นำโปรแกรม PMII ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับบริหารวิเคราะห์ผลการซ่อมและวางแผนบำรุงรักษาระบบอาคารผ่านเครื่อง PDA (Personal Digital Assistant) เพื่อให้เกิดความพร้อมสูงสุดในการให้บริการแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการของโรงแรม