P M I I

Loading

PMII
PLANT MAINTENANCE SOLUTION

PMII ถูกสร้างบนมาตรฐาน CMMS (Computerized Maintenance Management System) เพื่อเป็นระบบศูนย์กลางในการบริหารจัดการงานวิศวกรรมบำรุงรักษา ซึ่งไม่เพียงแต่เก็บประวัติการซ่อม แต่ยังคงเน้นการจัดการข้อมูลซึ่งนำสู่การแสดงผลแบบอัตโนมัติ โดยโครงสร้างของ PMII สนับสนุนการบริหารจัดการระบบงานซ่อมบำรุงโรงงานภาคการผลิต อาคารสูง และองค์กรที่ต้องการจัดการบำรุงรักษา ในรูปแบบครบวงจร

ติดต่อ
PMII 
PLANT MAINTENANCE SOLUTION

Some of the best features

Knows the PMII and surprise yourself

PMII รองรับการจัดการผู้ใช้งานและโดยสามารถใช้งานแบบไม่จำกัดผู้ใช้งาน (Unlimited Users) ซึ่งสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและหน้าจอแบบรายบุคคล อีกทั้งสามารถเชื่อมต่อกับระบบ AD(Active Directory) เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยขององค์กร

PMII สามารถออกแบบสายการผลิตที่เชื่อมต่อกับเครื่องจักร อุปกรณ์และอะไหล่ได้อย่างไม่จำกัด และส่งผลถึงการแสดงประสิทธิภาพของเครื่องจักรและการจัดการต้นทุนทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ

PMII นอกจากจะสร้างระบบงานบำรุงรักษาเป็นรอบเวลาแล้วนั้น ระบบยังสามารถแสดงผลค่าของเครื่องจักรที่ผิดปกติจากแผนงานบำรักษาและจากการเชื่อมต่อกับเครื่องจักรโดยตรงแบบอัตโนมัติ แล้วค่าค่าสัญญาณที่ผิดปกตินั้นเข้าศูนย์กลางฝ่ายซ่อมบำรุงหรือเข้า Mobile App ของช่างได้ทันที

PMII สร้างระบบการวางแผนบำรุงรักษาได้หลายรูปแบบ และทำการเตือนล่วงหน้าเมื่อถึงเวลาที่ต้องบำรุงรักษา อีกทั้งยังแสดงการเตรียมเครื่องมือ อะไหล่และงบประมาณการทำแผนแบบอัตโนมัติ และการคำนวณเวลางานเพื่อความเหมาะสมต่อจำนวนช่าง (Work Load)แบบอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้วางแผนสามารถดำเนินการแผนได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ

PMII มีระบบการสำรองอะไหล่ที่เหมาะสมกับงานซ่อม และงานวางแผนบำรุงรักษา ซึ่งสามารถพยากรณ์การใช้อะไหล่ล่วงหน้าในแต่ละรายการอะไหล่ได้ (Predictive Spare Parts) และส่งต่อค่าไปยังฝ่ายสโตร์และฝ่ายจัดซื้อเพื่อเตรียมการจัดหา อีกทั้งยังสามารถคำนวณอายุอะไหล่แบบอัตโนมัติโดยมุ่งเน้นถึงการใช้งานอะไหล่อย่างคุ้มค่า

PMII สร้างงานการแสดงผลที่หลากหลายตั้งแต่รายงานการดำเนินงานทั่วไป จนถึงรายงานการวิเคราะห์ต้นทุนโดยละเอียด และการแสดงสมรรถนะของเครื่องจักร นอกจากนี้ทุกรายการสามารถส่งค่าออกไปในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้นำไปทำต่อได้เอง

PMII Safety รองรับการทำงานด้านความปลอดภัยทุกประเภท ให้ความ สะดวก รวดเร็ว ในการประเมินความปลอดภัย ทั้ง ผู้รับเหมา โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึง เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย หรือ จป. ช่วยกระชับขั้นตอนการทำงาน ขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องมือ ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน และ ป้องกันความผิดพลาดจากกระบวนการตรวจสอบที่ถูกละเลย เพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สามารถสร้างจำนวนใบงาน และจำนวนผู้ใช้งาน ได้อย่างไม่จำกัด โดยทำได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน ทั้งการกำหนดสิทธ์ สร้างสิทธิ์ ล็อคสิทธิ์ แบบ Flexible เลือกได้ว่าจะให้ผู้ใช้งานจะเข้าถึงได้แบบรายบุคคล หรือ รายแผนก ก็ได้ทั้งหมด

Academic Training โมดูลใหม่จาก PMII จะเข้ามาช่วยให้การอบรมของโรงงานคุณ สะดวก ประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่าย ในขณะเดียว ไม่เพียงเน้นเรื่องการอบรมอย่างเดียวเท่านั้น แต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยรวบรวมความรู้ทั้งหมดเอาไว้ เป็นเหมือน ‘คลังสมองของโรงงาน’ ที่รวมไว้ในที่เดียว

PMII ถูกออกแบบระบบเพื่อเปิดการรับค่าจากเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ เช่น Scada ,PLC และ Controller เพื่อได้ค่านำไปสู่การติดตามสถานะเครื่องจักร (Dashboard Monitoring)จนถึงการแจ้งซ่อมแบบอัตโนมัติ (Alarm)

PMII นอกจากจะสร้างระบบงานบำรุงรักษาเป็นรอบเวลาแล้วนั้น ระบบยังสามารถแสดงผลค่าของเครื่องจักรที่ผิดปกติจากแผนงานบำรุงรักษาและจากการเชื่อมต่อกับเครื่องจักรโดยตรงแบบอัตโนมัติ แล้วค่าสัญญาณที่ผิดปกตินั้นเข้าศูนย์กลางฝ่ายซ่อมบำรุงหรือเข้า Mobile App ของช่างได้ทันที

featured