P M I I

Loading

PMII LITE

โปรแกรมบริหารงานซ่อมบำรุง สำหรับผู้เริ่มต้นรับบ CMMS ครอบคลุมการทำงานที่จำเป็น ของกิจกรรมซ่อมบำรุงทั้งหมดขององคฺ์กร รองรับทั้งการทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์และมือถือ

ติดต่อ
f_img
f_img
f_img
โปรแกรมสำหรับ<br>  ผู้เริ่มต้นระบบ CMMS
โปรแกรมสำหรับ<br>  ผู้เริ่มต้นระบบ CMMS

โปรแกรมสำหรับ
ผู้เริ่มต้นระบบ CMMS

ในปัจจุบันนี้ ภาคอุตสาหกรรมเกษตรของไทยนั้น เริ่มนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในระบบการผลิต เพื่อส่งผลให้ผลิตผลที่ผลิตออกมาเป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งในบริษัทฯกลุ่มภาคการเกษตรชั้นนำหลายบริษัท อาทิ บริษัท โปรเห็ด จำกัด ได้ใช้ PMII Lite เข้ามาบริหารจัดการเครื่องจักรผ่านระบบมือถือ และรับค่าสัญญาณในรูปแบบ IOT เพราะสามารถใช้ได้ง่าย แม่นยำ มีความน่าเชื่อถือสูง

Some of the best features

featured

จุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีซ่อมบำรุงระดับสากล

PMII Lite พัฒนาโดยเน้นสำหรับการปรับระบบการใช้กระดาษมาสู่การใช้ระบบมาช่วยบริหารจัดการงานซ่อม เพื่อให้สามารถกำหนดแนวทางการทำงานที่สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน สู่การใช้ระบบที่ซับซ้อนขึ้นต่อไป

จากผู้ผลิต CMMS อันดับ 1 ของประเทศ

PMII Lite พัฒนาโดยยึดหลักการทำงานของ PMII Original เป็นต้นแบบ ที่ถือว่าเป็นโปรแกรม CMMS อันดับต้นๆที่โรงงานขนาดใหญ่ชั้นนำของแต่อุตสาหกรรมเลือกใช้มากว่า 20 ปี

เพิ่มใช้งานได้อย่างไม่จำกัด (Unlimited users)

PMII Lite มีความต้องการให้ทีมงานของหน่วยงานซ่อมบำรุง รวมถึงฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ใช้งานได้คล่องตัวและทั่วถึง จึงได้ออกแบบให้ระบบสามารถกระจายการใช้ได้อย่างไม่จำกัดผู้ใช้งาน (Unlimited User)

รองรับการใช้งานผ่านมือถือ (Mobile Application)

PMII Lite เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ โดยสามารถใช้งานผ่าน Mobile Application ทั้งระบบ Android และ iOS

Features

CM
PM
INV
REPORT
USER

Pricing Table

1st Year

฿59,000

Purchase

2nd Year

฿35,000

Purchase

Next Year

฿25,000

Purchase