P M I I

Loading

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการอบรม เรื่อง “การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการงานบำรุงรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CMMS) ใน อุตสาหกรรม” วันที่ 14, 21 และ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์(F11) ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บริษัทไอเอสฯ ได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “ผลิตบัณฑิตหลักพันธุ์ใหม่” เพื่อสร้างกำลังคน ที่มีสมรรถนะสูง เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย โดยเป็นการจัดอบรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อพัฒนาและสร้างศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาให้มีความเข้าใจในระบบการจัดการงานบำรุงรักษาและซอฟท์แวร์ CMMS ช่วยในการบริหารงานบำรุงรักษา เตรียมความพร้อมในการรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม

Leave a Comment

Recent Posts