P M I I

Loading

หน้าที่หลักของการบำรุงรักษาก็คือการให้บริการต่อเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของโรงงาน และเมื่อพิจารณาแนวทางของการจัดการเพื่อนำไปสู่การบำรุงรักษาที่ดีแล้ว ก็สามารถที่จะกำหนดวัตถุประสงค์ของการบำรุงรักษาได้คือ เพื่อให้สมรรถนะความพร้อมใช้งานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ ( availability performance ) สูงสุดในสภาพการทำงานที่ให้กำลังผลิตสูงสุดและให้เครื่องจักรและอุปกรณ์มีอายุการใช้งานที่เหมาะสม โดยมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้

นอกจากนี้ยังนิยมที่จะเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของการบำรุงรักษาไว้อีกคือการให้สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยแก่พนักงาน ซึ่งจากหน้าที่และวัตถุประสงค์ของการบำรุงรักษาดังกล่าวสามารถนำมาพิจารณากำหนดความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างหน่วยงานบำรุงรักษาและหน่วยงานผลิตได้คือ หน่วยงานผลิตจะทำหน้าที่เป็นเจ้าของเครื่องจักรและอุปกรณ์ และจะซื้อสมรรถนะความพร้อมใช้งาน ความมีประสิทธิภาพ และอายุการใช้งานที่ยาวนานของเครื่องจักรและอุปกรณ์จากหน่วยงานบำรุงรักษา

              ส่วนเป้าหมายของการบำรุงรักษาหรือสิ่งที่ต้องการในอนาคตจากการบำรุงรักษาจะนิยมกำหนดเป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสำเร็จของการบำรุงรักษาในช่วงเวลาที่กำหนด ได้แก่ สมรรถนะความพร้อมใช้งานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เหมาะสมกับความต้องการในการผลิตตามแผนการผลิตในช่วงเวลาที่กำหนด และวงเงินค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่ควรจะเป็น หรืออาจกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์สมรรถนะความพร้อมใช้งานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จะเพิ่มขึ้นและจำนวนค่าใช้จ่ายที่จะลดลงในช่วงเวลาที่กำหนดก็ได้

Leave a Comment

สำนักงานใหญ่
612 ซอยเคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 10520

สาขาที่ 1
68/301 ซอยรามคำแหง 164 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510


สาขาที่ 2 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จ.นครราชสีมา)

111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000

สาขาที่ 3 ภาคใต้
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ส่วนขยาย หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

Our Services