P M I I

Loading

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และภารกิจ


      ปัญหาที่สำคัญที่สุดสองประการของการนำเอาระบบ CMMS หรือระบบการจัดการงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้วยคอมพิวเตอร์(Computerized Maintenance Management System)มาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการที่ให้การบริการ ( โรงแรม โรงพยาบาล และศูนย์การค้า ) ก็คือความล้มเหลวของการนำมาใช้และต้องเลิกใช้ไปในที่สุด และการใช้ประโยชน์จากระบบที่นำมาใช้ไม่เต็มที่

      ความล้มเหลวของการนำเอาระบบ CMMS มาใช้งานเกิดจากสาเหตุหลายประการ ตั้งแต่ความไม่เข้าใจในระบบ CMMS ที่ท่องแท้และถูกต้อง การเลือกโปรแกรมที่ไม่เหมาะสม จนถึงการจัดการโครงการและการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นไม่มีประสิทธิภาพและไม่ครบถ้วน ส่วนการใช้ประโยชน์จากระบบไม่เต็มที่นั้นโดยทั่วไปจะมีสาเหตุเช่นเดียวกับสาเหตุของความล้มเหลวของการนำเอาระบบ CMMS มาใช้งานแต่มีระดับความรุนแรงที่น้อยกว่าและไม่ถึงขั้นที่ทำให้การนำเอาระบบ CMMS มาใช้จะล้มเหลวจนต้องเลิกใช้ไปในที่สุด นอกจากนี้การใช้ประโยชน์จากระบบไม่เต็มที่ยังเกิดมาจากการขาดเป้าหมายที่ชัดเจนที่สามารถวัดได้ ซึ่งเป็นผลมาจากการขาดการกำหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และภารกิจที่ชัดเจน

วงจรชีวิตของระบบ CMMS

      การนำเอาระบบ CMMS มาใช้ก็จะเป็นโครงการหนึ่งเหมือนกับโครงการปรับปรุงหรือโครงการในด้านต่างๆที่ดำเนินการในสถานประกอบการ ซึ่งมีวงจรชีวิตที่สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ระยะคือ ระยะที่หนึ่งเป็นการกำหนดความต้องการ การวิจัยและพัฒนาเพื่อหาระบบรูปแบบ วิธีการ หรือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เหมาะสมที่สุดเพื่อสนองตอบความต้องการที่กำหนด ระยะที่สองเป็นการจัดหาและเตรียมการเพื่อการนำเอาระบบ รูปแบบ วิธีการ หรือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ได้เลือกไว้มาใช้งาน ระยะที่สามเป็นการดำเนินงานตามระบบ รูปแบบ หรือวิธีการ หรือการใช้งานเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จัดหามา รวมทั้งการดูแลรักษาระบบ รูปแบบ วิธีการ หรือเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้วย และระยะที่สี่หรือระยะสุดท้ายเป็นระยะของการสิ้นสุดอายุการใช้งานหรือการเลิกใช้ระบบ รูปแบบ วิธีการ หรือการรื้อถอนเครื่องจักรและอุปกรณ์

      เมื่อพิจารณาถึงวงจรอายุของโครงการแล้ว จะพบว่าโครงการต่างๆต้องการระยะการดำเนินงานที่ยาวเพียงพอที่จะให้ระบบ รูปแบบ หรือวิธีการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ หรือต้องการให้มีการดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการสิ้นสุด หรือมีการผนวกเข้ากับงานที่ต้องปฏิบัติเป็นประจำ ถ้าเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์ก็มักต้องการระยะเวลาใช้งานที่ยาวเพียงพอที่จะให้ผลตอบแทนซึ่งคุ้มค่ากับการลงทุนก่อนที่จะมีการเลิกใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์นั้นๆไป สำหรับโครงการนำเอาระบบ CMMS มาใช้นั้นโดยทั่วไปจะมีความต้องการให้การดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและผนวกเข้ากับงานที่ต้องปฏิบัติเป็นประจำ หรือเป็นโครงการที่ไม่มีระยะสุดท้ายของวงจรชีวิตนั่นเอง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นจะต้องมีการตั้งเป้าหมายของการนำเอาระบบ CMMS มาใช้ที่ชัดเจนและวัดได้ที่จะนำไปสู่วัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์ที่คาดหวังไว้ ภายในกรอบภารกิจที่กำหนด โดยจะต้องมีการติดตามตรวจสอบเป้าหมายและกำหนดวิธีการแก้ไขหากไม่เป็นไปตามเป้าหมายด้วย


ที่มา
CMMS Learning Center
บริษัท ไอเอส ซอฟต์แวร์ จำกัด

Leave a Comment