P M I I

Loading

แนวทางการจัดการเพื่อนำไปสู่การบำรุงรักษาที่ดี

              การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์หมายถึงการปฏิบัติทั้งหมดที่กระทำต่อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพการใช้งานได้ดีตามกำหนด หรือรักษาให้เครื่องจักรและอุปกรณ์อยู่ในสภาพที่ดี หรือป้องกันมิให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย หรือปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้แข็งแรงแลคงทนมากขึ้น ดูแลง่ายขึ้น

 หรือดูแลรักษาน้อยลง ซึ่งจากนิยามของการบำรุงรักษาดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการจัดการงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์นั้นสามารถทำได้หลายรูปแบบ โดยรูปแบบของการจัดการงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับแต่ละโรงงานนั้นไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับประเภท ชนิด  และขนาดของเครื่องจักรและอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์การตลาด บุคลากร การจัดองค์กร ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นโยบายของโรงงาน และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ตามแนวทางที่จะนำไปสู่การบำรุงรักษาที่ดีนั้นจะมีวิธีการจัดการไปในรูปแบบเดียวกัน

              การบำรุงรักษาที่ถูกต้องก็คือการบำรุงรักษาในรูปแบบที่เหมาะสมกับเครื่องจักรและอุปกรณ์นั้นๆ กระทำในเวลาที่เหมาะสมโดยช่างผู้ชำนาญ  และใช้อะไหล่และวัสดุที่ดีเพื่อหลีกเลี่ยงการชำรุดเสียหายที่จะต้องทำการซ่อมแซมเร่งด่วนหรือฉุกเฉิน ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการสูญเสียการผลิตและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่สูงขึ้น

              แนวทางการจัดการเพื่อนำไปสู่การบำรุงรักษาที่ดีซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบันนั้นจึงเป็นการหาวิธีการที่จะทำให้โรงงงานสามารถดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่องตามแผนการผลิต และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ต้องมีคุณภาพตามกำหนดตลอดเวลา จึงไม่มุ่งเน้นในการซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพที่ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว แต่จะเน้นไปในด้านการป้องกันไม่ให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย และรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องด้วยกำลังการผลิตเต็มขีดความสามารถ และให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามกำหนดโดยเสียค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด

              การจัดการบำรุงรักษาตามแนวทางข้างต้นนี้ก็จะไม่รอจนกระทั่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ชำรุดเสียหายแล้วจึงทำการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็วที่สุด  แต่จะดำเนินการป้องกันไม่ให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย และการดำเนินงานบำรุงรักษาทั้งหมดควรจะต้องเป็นไปตามแผนที่วางไว้ล่วงหน้า ซึ่งถ้าดำเนินการบำรุงรักษาได้ตามแนวทางดังกล่าวก็ถือได้ว่าพนักงานสามารถที่จะควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั้งหมดของโรงงานให้ทำงานได้ตามที่กำหนด รวมทั้งสามารถกำหนดให้เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อทำการบำรุงรักษาตามแผนที่วางไว้ได้ ไม่ใช่ปล่อยให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ต้องหยุดโดยปราศจากการควบคุมหรือหยุดโดยไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ซึ่งในกรณีหลังนี้ถือว่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของพนักงาน และเป็นสถานการณ์ที่จะต้องพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดขึ้น

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบำรุงรักษา

              หน้าที่หลักของการบำรุงรักษาก็คือการให้บริการต่อเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของโรงงาน และเมื่อพิจารณาแนวทางของการจัดการเพื่อนำไปสู่การบำรุงรักษาที่ดีแล้ว ก็สามารถที่จะกำหนดวัตถุประสงค์ของการบำรุงรักษาได้คือ เพื่อให้สมรรถนะความพร้อมใช้งานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ ( availability performance ) สูงสุดในสภาพการทำงานที่ให้กำลังผลิตสูงสุดและให้เครื่องจักรและอุปกรณ์มีอายุการใช้งานที่เหมาะสม โดยมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ นอกจากนี้ยังนิยมที่จะเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของการบำรุงรักษาไว้อีกคือการให้สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยแก่พนักงาน ซึ่งจากหน้าที่และวัตถุประสงค์ของการบำรุงรักษาดังกล่าวสามารถนำมาพิจารณากำหนดความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างหน่วยงานบำรุงรักษาและหน่วยงานผลิตได้คือ หน่วยงานผลิตจะทำหน้าที่เป็นเจ้าของเครื่องจักรและอุปกรณ์ และจะซื้อสมรรถนะความพร้อมใช้งาน ความมีประสิทธิภาพ และอายุการใช้งานที่ยาวนานของเครื่องจักรและอุปกรณ์จากหน่วยงานบำรุงรักษา

              ส่วนเป้าหมายของการบำรุงรักษาหรือสิ่งที่ต้องการในอนาคตจากการบำรุงรักษาจะนิยมกำหนดเป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสำเร็จของการบำรุงรักษาในช่วงเวลาที่กำหนด ได้แก่ สมรรถนะความพร้อมใช้งานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เหมาะสมกับความต้องการในการผลิตตามแผนการผลิตในช่วงเวลาที่กำหนด และวงเงินค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่ควรจะเป็น หรืออาจกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์สมรรถนะความพร้อมใช้งานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จะเพิ่มขึ้นและจำนวนค่าใช้จ่ายที่จะลดลงในช่วงเวลาที่กำหนดก็ได้

Leave a Comment

Recent Posts