P M I I

Loading

ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล ปุษยตานนท์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา กับ คุณรัชนี หิรัญวิภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเอส ซอฟต์แวร์ จำกัด ณ ห้องประชุม 6314 A อาคาร EN 6 ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (จ.อุบลราชธานี)

โดยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการครั้งนี้ ทั้งสองภาคส่วนได้สร้างความร่วมมือกันด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ วิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี ระบบการบริหารงานซ่อมบำรุง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศในการพัฒนาและนำเสนอนวัตกรรมในการบริหารงานซ่อมบำรุงระบบเทคโนโลยี ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการและสังคมอย่างยั่งยืน

Leave a Comment

สำนักงานใหญ่
612 ซอยเคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 10220

สาขาที่ 1
68/301 ซอยรามคำแหง 164 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

สาขาที่ 2 ภาคใต้
อุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

สาขาที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
152 หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำสวย
อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

Our Services