P M I I

Loading

PMII

อบรมหัวข้อ “การบริหารจัดการคลังอะไหล่สำหรับงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรด้วยระบบสารสนเทศ” รุ่นที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 306 อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ : https://swp-inv2.eventbrite.com (เปิดรับเพียง 20 บริษัท เท่านั้น)

Leave a Comment