P M I I

Loading

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566

ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ พิทักษ์ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ไอเอส ซอฟต์แวร์ จำกัด โดย นางสาวรัชนี หิรัญวิภาส กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์การบำรุงรักษาและติดตามสภาพของเครื่องจักรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

About Us

Follow Us

Copyright 2024 © IS SOFTWARE