P M I I

Loading

โปรแกรมบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์

PMII for Medical Equipment System

     เป็นโปรแกรมการบริหารงานด้านการจัดการเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ให้มีความพร้อมในการใช้งาน ได้ผลการใช้งานที่ถูกต้อง แม่นยำ เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งแพทย์และผู้ใช้บริการ รวมถึงการได้มาซึ่งการจัดการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทางบริษัทฯได้รับการสนับสนุนจาก NIA สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ในการพัฒนาระบบ เพื่อใช้สำหรับการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ภายในโรงพยาบาล

 

ระบบลงทะเบียนเครื่องมือแพทย์

(Medical Equipment Asset Registration)

 • รองรับการสร้างข้อมูลรายการเครื่องมือแพทย์
 • ระบุประเภทกลุ่ม ความเสี่ยงของเครื่องมือแพทย์ ตามคุณสมบัติ หน้าที่การใช้งานของเครื่อง ตามมาตรฐานของ Emergency Care Research Institute (ECRI)

ระบบงานวางแผนบำรุงรักษา

(Preventive Maintenance & Calibration)

 • รองรับการบริหารจัดการงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน งานสอบเทียบและงานตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์
 • สร้างแผนงานการทำ Preventive Maintenance/Calibration/Inspection and Safety Check ของเครื่องมือแพทย์และเครื่องมือแพทย์ส่วนกลาง
 • มีระบบการติดตามสถานะการทำงานของแต่ละแผนงาน เพื่อประเมินผลการทำงานจริงและสามารถวัดผลได้
 

ระบบงานซ่อมเครื่องมือแพทย์

(Corrective Maintenance)​

 • รองรับการแจ้งข้อมูลขอใช้บริการจากผู้ใช้งาน และการรับแจ้งงาน ของส่วนวิศวกรรมเครื่องมือแพทย์
 • ระบบติดตามสถานะงาน เพื่อติดตามผลการซ่อม
 • รองรับการแสดงความพร้อมใช้งานของเครื่องมือแพทย์

การควบคุมและบริหารจัดการพัสดุ-อะไหล่

(Inventory Control)

 • รองรับการบริหารและจัดการรายการอะไหล่เครื่องมือแพทย์
 • รองรับการสำรองอะไหล่ และการพยากรณ์การใช้อะไหล่ล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสมในการซ่อมบำรุง
 • รองรับการคำนวณอายุอะไหล่แบบอัตโนมัติ
 

ระบบควบคุมเครื่องมือแพทย์ส่วนกลาง

(Equipment Pool)

 • รองรับการขอใช้เครื่องมือแพทย์ส่วนกลาง (Medical Equipment Pools)
 • รองรับระบบบริหารการโอนย้ายเครื่องมือแพทย์ระหว่างหน่วยงาน การนำเครื่องมือแพทย์ออกนอกโรงพยาบาล 
 • แจ้งเตือนการถึงกำหนดการส่งคืน และบริหารจัดการการใช้เครื่องมือแพทย์ส่วนกลางให้เหมาะสม กระจาย work load ของเครื่องได้อย่างเหมาะสม
 

ระบบการยืมและคืนเครื่องมือแพทย์

(Circulation Service)

 • รองรับการขอยืมใช้เครื่องมือแพทย์ระหว่างหน่วยงานรองรับระบบการกำหนดช่วงเวลาของการยืม-คืน
 • รองรับสถานะความพร้อมใช้งานของเครื่องมือแพทย์เพื่อการยืมไปใช้งาน

งานเรียกคืนเครื่องมือแพทย์

(Recall & Hazard)

 • รองรับการนำเข้าและจัดเก็บรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงแนวทางการแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยง และอันตรายที่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมือแพทย์
 • รายงานผลอุบัติการณ์ (Incident report) ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเครื่องมือแพทย์
 • แจ้งเตือนความไม่ปลอดภัยของเครื่องมือและการเรียกคืนได้

ระบบสัญญาบริการ

(Service Contract)

 • รองรับสัญญาบริการของเครื่องมือแพทย์ที่มีทั้งหมด
 • แสดงระยะเวลาการรับประกัน การสิ้นสุดการรับประกัน
 • แสดงรายละเอียดจากประเภทสัญญาบริการได้ เช่น สัญญาแบบรวมอะไหล่แบบไม่รวมอะไหล่ หรือแบบบริการรายครั้ง
 • แจ้งเตือนเมื่อสัญญาเครื่องมือแพทย์ ใกล้หมดระยะและแจ้งเตือนก่อนหมดสัญญา 

เพิ่มประสิทธิภาพความพร้อมใช้งาน

จัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ

ภาระค่าใช้จ่ายต่ำลง

Utilization rate
ของเครื่องมือแพทย์เพิ่มขึ้น

60%

ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้ใช้งานโปรแกรม
มากกว่า

80%

ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง มากกว่า 65%
ลดค่าใช้จ่ายการสำรองอะไหล่ มากกว่า 55%
ลดระยะเวลาในการซ่อม มากกว่า 70%

About Us

Follow Us

Copyright 2024 © IS SOFTWARE